Atle Brynjulfsen, ­Inge Fristad og Inger Hals Kvinnsland:

Smerteutredning og diagnostikk: systematisk innsamling og organisering av informasjon

Forfattere:

AtleBrynjulfsen 

privatpraktiserende endodontist. Bergen. Tidligere spesialtannlege v/avdeling for endodonti, Odontologisk institutt, Universitetet i Bergen

IngeFristad 

førsteamanuensis dr.odont. Odontologisk institutt, avdeling for endodonti, Universitetet i Bergen.

IngerHals Kvinnsland 

professor dr. odont. Institutt for anatomi og cellebiologi, Universitetet i Bergen

Utredning og dia­gnos­tikk hos smerte­pasienter er en ut­ford­ring i odontologisk praksis. Registrering og organisering av viktig informasjon og funn er grunnleggende og av avgjørende betydning for diagnostikk, be­hand­ling og kvalitetssikring, spe­sielt overfor disse pa­sien­tene (1 – 4). Et sterkt behov for systematisk innsamling og organisering av informasjon var bakgrunnen for at denne smertejournalen ble utarbeidet. Journalen har siden vært i bruk i mer enn ti år ved Odontologisk klinikk, avdeling for endodonti ved Universitetet i Bergen. Journalen har også vært brukt i studentundervisningen.

I arbeid med smertepasienter vil bruk av en «ordinær» journal lett gi ­både ufullstendig og usystematisk informasjon som grunnlag for en grundig utredning, dia­gnos­tikk og eventuelt behandling. For smertepasienter som henvises for videre utredning er det ve­sent­lig at spesiell informasjon fra utredningsarbeidet som da allerede er gjort, kan følge pasienten i helsesystemet.

Journalen brukes som et viktig supplement til en ordinær journal hvor odontogene smerteårsaker ­ikke er opplagt. I tillegg har smertejournalen vært et viktig redskap i ­våre systematiske un­der­sø­kel­ser og utredninger for å avdekke infraksjoner ­eller ufullstendige dentinfrakturer som en hyppig årsak til kroniske smertetilstander hos ­våre pasienter (5).

De­tal­jert og viktig informasjon i anamnesedelen sammen med kliniske funn registreres og organiseres for deretter å sammenholdes med resultater fra rønt­gen­un­der­sø­kel­se og spe­sielle tester. Resultatene sammenfattes og danner bakgrunn for en konklusjon som ender ­opp med en odontogen-/ikke odontogen smerteårsak, og som er grunnleggende for det videre arbeid med pasienten.

Mange tannleger vil nok kjenne ­igjen smertejournalen som har vært flittig brukt i en årrekke i forbindelse med smertekurs. Journalen har vært etterspurt og forespørselen har fått ny aktualitet i forbindelse med NTFs landsmøte og nå også forut for de sent­rale kurs på nyåret.

For at smertejournalen skal komme til nytte for tannleger og pasienter, har vi i sam­arbeid med NTFs Tidende, valgt å gjøre denne til­gjengelig for leserne. Forfatterne er rettighetshavere til journalen.

Referanser

  1. Woolf CJ, Decosterd I. Implications of recent advances in the understanding of pain pathophysiology for the assessment of pain in patients. Pain 1999; Suppl 6: S141 – 7.

  2. Sessle BJ. Recent insights into brainstem mechanisms underlying craniofacial pain. J Dent Educ 2002; 66: 108 – 12.

  3. Sessle BJ. Acute and chronic craniofacial pain: brainstem mechanisms of noci­cep­tive transmission and neuroplasticity, and their clinical correlates. Crit Rev Oral Biol Med 2000; 11 : 57 – 91.

  4. Tenenbaum HC, Mock D, Gordon AS, Goldberg MB, Grossi ML, Locker D, et al. Sensory and affective components of orofacial pain: is it all in your brain? Crit Rev Oral Biol Med 2001; 12: 455 – 68.

  5. Brynjulfsen A, Fristad I, Grevstad T, Hals Kvinnsland I. Incompletely fractured teeth associated with orofacial pain: Diagnosis and treat­ment outcome. Int Endod J 2002; 35: 461 – 6.

Adresse: Inge Fristad, Odontologisk institutt – endodonti, Årstadveien 17, 5009 Bergen.
inge.fristad@odont.uib.no