Lansering av EUs største helse­fremmende og sykdoms­forebyggende prosjekt

14. februar 2024 markerte begynnelsen på en ny æra innen helsefremmende arbeid og sykdomsforebygging i Europa. Et EU-prosjekt til en verdi av 95 millioner Euro ble lansert i Oslo. Summen utgjør 20 prosent av EUs totale helsebudsjett, og arbeidet ledes av Norge.

25 nasjoner deltar i det fireårige prosjektet som har som mål å identifisere og innføre de mest effektive tiltakene for å forebygge kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Mer enn 75 prosent av oss vil dø av en ikke-smittsom sykdom (NCD), og millioner opplever betydelig redusert livskvalitet på grunn av disse. NCD-er utgjør også den største delen av de europeiske landenes helseutgifter, og bidrar til andre samfunnskostnader, som tap av produktivitet og tap av arbeidskraft. Kostnadene forventes å øke ytterligere, og utviklingen er ikke bærekraftig.

Et sterkt symbol på endring

Prosjektet heter Joint Action Prevent NCD (JA PreventNCD), og har som mål å redusere sykdomsbyrden knyttet til NCD-er og risikofaktorene for dem både på samfunns- og individnivå.

– Arbeidet som starter her i dag er helt nødvendig, og utrolig omfattende, sier Linda Granlund, koordinator for JA Prevent NDC og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

– Kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer utgjør en stor del av den totale sykdomsbyrden i Europa. NCD-er kan forebygges, og dessverre har vi ikke klart å takle utfordringene på en effektiv og koordinert måte frem til nå. Denne EU-innsatsen viser imidlertid tydelig et paradigmeskifte. At 20 prosent av budsjettet i deres fjerde helseprogram går til forebygging, er et sterkt uttrykk for at måten Europa arbeider med helse på, er i endring.

Et samordnet Europa

Det er en sterk sosial gradient knyttet til risiko for kreft og andre NCD-er og til eksponering for risikofaktorene. Grupper med lav inntekt eller lavt utdannelsesnivå har høyere dødelighet av kreft og NCD enn grupper med høyere sosioøkonomisk status.

– Som samfunn kan vi ikke akseptere at visse grupper er mer eksponert for sykdom og tidlig død. Vi trenger politikk som adresserer helsedeterminanter som utdanning og sysselsetting, og som bidrar til å redusere risiko knyttet til tobakk, alkohol, inaktivitet og usunt kosthold og dermed bidrar til å skape like muligheter for god helse for alle, sier Knut-Inge Klepp, vitenskapelig koordinator for JA PreventNCD.

Selv om Europa er en mangfoldig region, er utfordringene i stor grad de samme og inkluderer en forventet økning i eldre innbyggere, et økende antall mennesker med komplekse helseproblemer og et helsevesen som ikke er rigget for å håndtere denne økningen. Under COVID-19-pandemien ble også problemet med økt risiko på grunn av underliggende NCD-er tydelig.