Medlemmer og tillitsvalgte i offentlig sektor

JohnFrammer 

Advokat og leder i avdeling for jus og arbeidsliv i NTF

Tekst

Vi opplever en uvirkelig tid under koronapandemien. Det er en krevende situasjon for oss alle. Norge står overfor en alvorlig situasjon, og en nasjonal dugnad er nødvendig for å begrense og stanse spredningen av koronaviruset. Myndighetene har iverksatt kraftfulle og nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

Tannhelsetjenesten er definert som en kritisk samfunnsfunksjon og Helsedirektoratet sendte lørdag 14. mars ut en anmodning til Den offentlige tannhelsetjenesten og Det odontologiske fakultet ved UiO om å etablere et tilbud om akuttbehandling til befolkningen under den pågående Covid-19- pandemien.

Dette innebærer at befolkningen skal ha et tilbud om nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling. Målet er å bidra til å hindre smittespredning og avlaste resten av helsetjenesten.

Koronaviruset har satt samfunnet i en ekstraordinær situasjon. Å hindre smittespredning er jobb nummer én nå. Det påvirker også årets sentrale forhandlinger. Forutsetningene for å gjennomføre normale forhandlinger er rett og slett ikke til stede. Etter planen skulle ny hovedtariffavtale tre i kraft 1. mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten. Tariffavtalene i KS, KS Bedrift, Oslo kommune, stat og Spekter er nå prolongert til 15. september. Dette vil også gjelde særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger i kommunesektoren.

Datoer for oppstart og frist for lønnsforhandlingene er ikke bestemt. Frontfaget har satt frist for forhandlingene til 21. august. Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

I tariffområdet KS er partene blitt enige om å midlertidig utvide rammene for når og hvor mye det er lov å jobbe. Partene er tydelige på at de ansatte skal ivaretas, slik at det ikke oppstår uforsvarlige belastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde forsvarlig kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester. Det skal være gode og åpne prosesser der ledere involverer tillitsvalgte. Avtalen gjelder i 26 uker, og kan sies opp med én måneds varsel fra hver av partene. Det er i tillegg gjort midlertidig endringer i de lovbestemte pensjonsordningene for at arbeidstakere som har gått av med pensjon ikke skal tape på det dersom de arbeider ekstra under koronapandemien.

I statlig tariffområde er det inngått en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overtid. Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens koronautbruddet pågår.

I Oslo kommune er partene i arbeidslivet enige om en midlertidig endring av bestemmelsene for fleksitid for ansatte i Oslo. Dette for å redusere tettheten av folk på arbeidsplassene, og samtidig gi mer fleksibilitet for alle de som sjonglerer barnepass og hjemmekontor i en annerledes hverdag. I tillegg er det inngått avtaler om utvidelse av overtidsrammer og unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 med særlig vekt på varslingstid og vaktoppsett for de som følger tjenesteturnus. Oslo har også klargjort for at pensjonert helsepersonell kan jobbe uten at dette vil påvirke endringer i pensjon

Oslo kommune har vært klare på at permittering ikke er aktuell politikk. De vil i stedet bruke muligheten for beordring til annet arbeid og eventuelt annet arbeidssted. Partene er enige om at bruk av beordring skal drøftes både sentralt og lokalt, selv om avtaleteksten sier at vi kun skal «underrettes».

Det er også vedtatt en koronalov som innebærer at regjeringen kan tilsidesette eksisterende lover for å løse viktige samfunnsoppgaver i tiden som kommer. Dette vil blant annet kunne gjelde utvidelse av arbeidstid. I offentlig sektor har partene sentralt inngått avtaler som åpner for stor grad av fleksibilitet i staten, kommunene og i sykehusene. Innenfor disse rammene er det nå opptil lokale parter å inngå avtaler og finne løsninger som ivaretar både de ansatte og oppgavene arbeidsplassen er nødt til å løse.

Ledere og tillitsvalgte må samarbeide

De sentrale partene oppfordrer tillitsvalgte og ledere til å finne gode lokale løsninger sammen. «Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen», heter det i en felles uttalelse fra partene.

Det er viktigere enn noen gang at ledere tar med de tillitsvalgte på reelle drøftinger og bidrar til den dugnadsånden vi ser i befolkningen. Den norske modellen er tuftet på at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer.

Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.