Angående artikkelen i Tidende nr. 3, 2019:

Legger ned kompetanse-senteret i Arendal

Vi ansatte ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) beklager eierfylkenes beslutning om å legge ned TkS som selskap. Vi forstår at regionreformen vil måtte medføre endringer i eierforholdet ved senteret.

Vi er uenige i uttalelsene fra styreleder Per Lüdemann om at det har vært liten pasientrettet aktivitet ved senteret, og at planen om å gi spesialistbehandling ikke er innfridd. Likeledes er vi uenige i at det har vært vanskelig å rekruttere nye spesialister, og at beliggenheten i Arendal er uegnet.

Vi mener det har vært, og er, behov for et kompetansesenter ved sykehuset i Arendal, og at dette bør videreføres i regi av Agder fylkeskommune.

Angående pasientrettet aktivitet.

TkS mottar henvisninger fra privat og offentlig tannhelsetjeneste, også fra private spesialister, som ønsker en tverrfaglig behandlingsplanlegging/behandling av kompliserte kasus. Dette er, som leder ved TkV Hordaland beskriver, ofte kompliserte og tverrfaglige kasus som krever lang behandlingstid. Det er derfor vanskelig å få et rett bilde bare ved å se på antall henvisninger.

Intensjonen med kompetansesentrene er blant annet å gi et bedre tverrfaglig spesialisttilbud til prioriterte pasientgrupper. Vi har erfart at eierfylkene i liten grad henviser prioritert klientell til oss. Vi tror at det er flere grunner til det. De viktigste er store reiseavstander, det er langt fra Hemsedal til Arendal, samt at eierfylkene har måttet betale for behandling utført ved TkS.

Angående kompetanse og rekruttering

I de årene som TkS har eksistert, har vi hatt, og har, dyktige spesialister med god kompetanse. En bevisst satsning fra eierfylkene med et faktisk ønske om å bygge opp og bruke senteret i større grad, ville ført til større stabilitet og økt mulighet for videreutdanning av tannleger fra egne rekker.

Ved å opprette satellitter, eller med et mer organisert samarbeid med andre offentlige spesialister, kunne en gitt et større offentlig tilbud i hele regionen. En deling av senteret etter modell fra vest, hadde også vært en mulighet.

Vi mener det har vært, og er, behov for et kompetansesenter ved sykehuset i Arendal, og at dette bør videreføres i regi av Agder fylkeskommune.

TkS har, gjennom sin unike beliggenhet ved sykehuset, kunnet være med på å gi pasienter med utfordringer innen generell helse et tryggere og bedre tilbud. Gjennom samarbeidet med TAKO-senteret og barneavdelingen ved sykehuset har vår pedodontist kunnet gi barn med ulike helsemessige utfordringer et godt tannhelsetilbud, til glede både for barn og pårørende. I samarbeid med kjevekirurgisk seksjon samarbeides det om tverrfaglige pasienter, blant annet med autotransplantasjon, TMD, og ortognatisk kirurgi. Vi har sammen med ansatte fra Den offentlige tannhelsetjensten i Aust-Agder kunnet gi tilbud til innlagte pasienter som raskt trenger tannbehandling. Og pasienter som skal i narkose for andre medisinske tilstander har ved mange anledninger kunnet få tannbehandlingshjelp under samme narkose. Helsegevinsten i dette er opplagt stor.

TkS har på denne måten bidratt til samhandling på tvers av forvaltningsnivåene, med stor gevinst for den enkelte pasienten.

Staten har bidratt med betydelige midler for å etablere senteret. Både til utstyr og lokaler. Det kan nevnes at ombyggingslånet for lokalene var ferdig nedbetalt i oktober i 2018. Dette medfører en reduksjon av husleien på over 110 000 per måned. Å ikke benytte seg videre av disse lokalene er sløsing av skattebetalernes penger og vanskelig å forstå for oss.

Ansatte ved TkS kommer snart til å motta oppsigelsesbrev fra styret og mye god kompetanse vil da kunne gå tapt. Samtidig er det nedsatt en arbeidsgruppe i Agder som skal utrede hvordan spesialisttannhelsetjenester, forskning og fagutvikling skal ivaretas i det nye Agder. Resultatet av dette skal behandles politisk til høsten.

En modell for videre utvikling i Agder bør være å opprettholde sykehustannklinikken i Arendal. Hvis denne nedlegges, vil man gå glipp av den unike muligheten som ligger i å videreføre tverrfaglig samarbeid med sykehuset, som TkS tross alt har brukt år på å bygge opp.

Ansatte ved TkS