Snakk om etikk

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten

NTFs etiske regler beskriver normer og retningslinjer for riktige og gode handlinger. Hensynet til pasienten er overordnet i regelverket, og det er et mål å tilby pasienten best mulig omsorg og behandling.

§2 Ajourført kunnskap:

En tannlege skal utføre sitt yrke slik det ifølge vitenskap og erfaring er ønskelig. Tannlegen skal vedlikeholde og fornye sine kunnskaper og plikter å følge NTFs regler for obligatorisk etterutdanning. Tannlegen skal gjøre seg kjent med og følge lover og bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen.

I 2011 ble veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten» publisert. Selv om dette begynner å bli noen år siden, fremstår veilederen som like viktig og aktuell i dag. Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fins tilgjengelig for nedlastning i både en utfyllende og en kortfattet versjon på følgende lenke:

https: //helsedirektoratet.no/retningslinjer/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten

Begrepet «nødvendig tannbehandling» blir belyst systematisk og skal forenkle behandlingsplanleggingen. Det er lagt klare føringer, samtidig som det er rom for skjønn. Nødvendig tannbehandling er listet opp i prioritert rekkefølge og omtales kortfattet:

Akutt behandling etter foreløpig undersøkelse og diagnose

Undersøkelse, diagnose, diskusjon om behandlingsalternativer

Informasjon og råd om forebygging av skader i tenner og munnhule

Begrensning av skadeutvikling og opplæring i egenomsorg.

Behandling av patologiske tilstander i tenner, kjeve og munnhule:

- erstatning av skadet tannsubstans

- tannkjøttbehandling

- rotbehandling

Erstatning av tapte tenner

Det blir videre belyst hvordan behandlingsplanlegging og -forløp bør dokumenteres i journal og legges til grunn for informert samtykke.

Veilederen har skjematisk satt opp kliniske problemstillinger i enkle tabeller som raskt gir kategorisk instruks i hvilke behandlingsalternativer som fins og hvilke prioriteringer de har.

Veilederen fremstår som en meget god hjelp, både med hensyn til å

- kalibrere våre behandlingsplaner og behandlingsforløp

- gi råd og anbefalinger for journalføring

- påminne om aktuelle lover og regler

NTFs etiske råd er opptatt av å fremheve viktigheten rundt god, profesjonell holdning og etterlevelse i vårt fag. De fleste av NTFs etiske regler berører tema som omtales i denne veilederen, og vi oppfordrer til å repetere veilederens innhold og bruke den aktivt i hverdagen.

KnutGätzschmann 

NTFs råd for tannlegeetikk