Prisopplysningsplikt

Fra tid til annen hører vi fra pasienter, venner og andre vi omgås, at de er blitt overrasket over tannlegeregningen de har mottatt etter fullført behandling.

Overraskelsen ligger i at regningen er større enn de hadde forventet.

Det er ingen tvil om at dette kan føles frustrerende. For enkelte er betalingsevnen begrenset, og en uventet stor regning kan medføre både problemer og stor bekymring.

De etiske reglene gir oss god veiledning, og lovverket er klart når det gjelder prisopplysning.

I de innledende kommentarer til de etiske regler står det :

«Etikk er egentlig bare god gammeldags folkeskikk satt i system, og etiske regler skal beskrive normer og retningslinjer for riktige og gode handlinger.»

Videre står det :

«En god regel er at man skal behandle andre som man ønsker å bli behandlet selv.»

Dette er kanskje så enkelt og banalt at det kan glemmes i en travel hverdag. Men at det er viktig i vår omgang våre pasienter er det ingen tvil om. Når det er sagt ønsker vi å vise både til etiske regel § 5 samt prisopplysningsforskriften som gir tydelig informasjon om hvordan vi må forholde oss til prisopplysning overfor våre pasienter.

§ 5 i NTFs etiske regler omhandler prisopplysning. Paragrafen lyder slik: «Tannlegen plikter å følge offentlige krav til prisopplysning». Så hva er så de offentlige kravene til prisopplysning? Her må vi inn i det som kalles Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester, eller rett og slett bare «prisopplysningsforskriften».

Tannhelsetjenester omfattes av forskriftens kapittel 3 og 5. Her fremgår det at vi er pliktige til å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys. Prisliste skal være synlig i lokalet vårt, og dersom vi også har en internettside er vi pliktige til å ha en oppdatert prisliste her også. Prisene skal dekke alle kostnader, også fra underleverandører som tanntekniker. Dersom dette ikke inngår i prisen, skal det tydelig fremgå av prislisten.

Vi er pliktige til å gi pasientene våre et skriftlig pristilbud dersom de ønsker dette. Tilbudet skal, dersom pasienten ber om det, inneholde pris på all behandling og angi totalprisen så langt det er mulig. Hvis noe behandling er usikker, skal det framgå av pristilbudet hvilke forhold som kan påvirke prisen. Videre plikter vi å levere en utfyllende kvittering etter at pasienten har betalt. Her skal det tydelig presiseres hvilke varer og tjenester som er mottatt og til hvilken pris. I samme kapittel, § 14, står det at prisene for tannhelsetjenester skal registreres i nettportalen for tannhelsetjenester, altså «hvakostertannlegen.no.»

Kapittel 5 omhandler særskilte bestemmelser knyttet til tannhelsetjenesten. Der står det at dersom totalprisen på behandlingen vil overstige kr 5 000 skal vi uoppfordret gi pasienten et skriftlig tilbud med totalprisen før behandlingen starter. Pristilbudet kan gis muntlig dersom all behandling foregår i den første konsultasjonen. Yter folketrygden stønad til tannbehandlingen, skal stønadsbeløpet fremgå av pristilbudet.

Karen Reinholtsen
Birgit Hjorth Kollevold

NTFs råd for tannlegeetikk