Tilbakeblikk

1918

Ny redaktør av Tidende

Som midlertidig fungerende redaktør av N.T.F.s tidende maa jeg allerede i 1ste hefte av den nye aargang begynde med en undskyldning for forsinkelsen. Det er imidlertid en del vanskeligheter ved trykkeriet som bærer hovedskylden. - Det er heller ikke saa let for en begynder at overta det ansvarsfulde arbeide at redigere vor stands fagskrift - vort vitale organ - især efter det udmerkede arbeide som den forhenværende redaktør, hr. tandlæge Einar Hirsch har ydet Tidenden. En saa velkjendt og velseet kollega som tandlæge Hirsch behøves der ikke skrives saa mange ord om.

Foruten at være en dyktig kollega, en fremragende komitémand, saa vil han vel for de fleste av os i taknemmelig erindring først og fremst være - redaktøren. «Nu hvil dig, borger, det er fortjent» heter det. Fortjent standens tak har tandlæge Hirsch, og han faar den ogsaa, men hvilen under vi ham ikke.

Dr. Holbæk-Hanssen

Januar 1919, 1. og 2. hefte (dobbelthefte)

1968

Pasientundersøkelse hos landets tannleger

Ca. 500 tilfeldig utvalgte tannleger vil om kort tid få tilsendt en oppfordring om å delta i undersøkelsen, som skal gjennomføres ved å registrere enkelte opplysninger om ferdigbehandlede pasienter i de to siste uker av mars måned. Materialet skal bearbeides med hjelp fra Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og undersøkelsen finansieres delvis fra N.T.F.'s Organisasjonsfond.

En undersøkelse som dette vil sikkert for mange, travelt opptatte tannleger, være en belastning. Man har imidlertid lagt undersøkelsen opp slik at den skulle bli minst mulig tidkrevende for tannlegene og N.T.F. med god samvittighet kan be om kollegenes bistand. Vi ber derfor dem som får anmodning om å delta, å være så vennlige å hjelpe til. Det kan vise seg viktig at dette arbeidet blir gjort - både for standen og til syvende og sist for den enkelte tannlege selv. På forhånds takk.

Generalselretæren

Februar 1968, hefte 2

2008

Amalgamforbud

Miljøverndepartementet har med virkning fra 1. januar 2008 endret produktforskriften og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Forbudet gjelder blant annet bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer. Det er gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer. Unntaket gjelder ut 2010.

Tannlegeforeningen stiller seg kritisk til Miljøverndepartementets forbud mot amalgam, som ble varslet så sent som 21. desember i fjor. NTF mener unntakene er for få og for begrensede, og at det ble satt en urimelig kort frist for iverksetting. I en pressemelding fra NTF heter det blant annet:

- Amalgam er i dag lite brukt, men materialet er fortsatt viktig for utvalgte pasientgrupper. Et forbud vil derfor knapt ha noen miljømessige effekter, men gi dårligere tannhelse, sier president Gunnar Lyngstad i Tannlegeforeningen.

Januar 2008, nr. 2