#meetoo i helse- og omsorgssektoren

F18-02-030.eps

En Fafo-rapport fra 2017 viser at en av fem ansatte i helse- og omsorgssektoren er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb. Rapporten bygger på funn fra en nettbasert spørreundersøkelse. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer med arbeidsgivere.

Seksuell trakassering er definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom». 19 prosent svarte at de har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene, og en betydelig andel svarer at dette har skjedd flere enn ti ganger. Ansatte innen helse og omsorg opplever først og fremst seksuell trakassering fra brukere og pasienter. Andelen som har opplevd slik trakassering fra kolleger er ganske stor, mens seksuell trakassering fra sjefer er sjeldnere. Konsekvenser for den enkelte er mistrivsel i jobbsituasjonen og ønske om å slutte i jobben. Flere svarer at de har hatt sykefravær grunnet seksuell trakassering på jobben. Flere mener de vil miste jobben dersom de forteller om seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven stiller klare krav til arbeidsmiljøet og til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø, som bidrar til å fremme ansattes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og forsøke å hindre seksuell trakassering.

Arbeidstakerne har på sin side plikt til å varsle dersom de får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Kun ni prosent svarer at det finnes en handlingsplan med konkrete mål om å forhindre uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering der de jobber. 19 prosent svarer at det finnes retningslinjer eller varslingsrutiner for seksuell trakassering, mens om lag halvparten av de spurte svarer at de ikke vet om det finnes handlingsplaner eller varslingsrutiner.