Lønnspolitisk forum 2017:

Arbeid med NTFs nye pensjonspolitikk

Hovedoppgaven på årets forum var å utforme Tannlegeforeningens nye pensjonspolitikk for offentlig sektor, men siste nytt om regionreformen og overføring av tannhelsetjenesten fikk også oppmerksomhet.

F17-11-062.eps

Leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, innledet arbeidet med en ny pensjonspolitikk i NTF med en gjennomgang av Akademikernes ståsted.

NTFs lønnspolitiske forum ble arrangert på Gardermoen den 26. og 27. oktober 2017. De 32 deltakerne bestod av ledere av utvalget av tillitsvalgte (UTV-ledere) fra offentlig sektor, styret i Sentralt forhandlingsutvalg, NTFs president, Camilla Hansen Steinum og ansatte i Tannlegeforeningens sekretariat.

Leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF), Farshad Alamdari, åpnet møtet og presenterte forumets to hovedtemaer: En ny pensjonspolitikk for Tannlegeforeningen og ikke mindre interessant: Hva skjer med vedtaket om overføring av Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene, og hvordan er erfaringene med sammenslåing av fylkeskommuner så langt?

Lokale lønnsforhandlinger

Gjennomgangen av forhandlingene i de forskjellige fylkeskommunene ble kommentert og gjennomgått for best mulig å kunne takle både det formelle og det forhandlingstekniske ved lønnsforhandlingene.

Nytt kurs for tillitsvalgte

Rådgiver for e-læring i NTF, Øyvind Huseby, orienterte om NTFs nettbaserte kurs for nye tillitsvalgte. Kurset er bygget opp med hovedvekt på tillitsvalgtrollen og har mye nyttig informasjon om NTFs organisasjon og aktiviteter. Kurset er gratis for medlemmer.

F17-11-063.eps

Deltakerne på Lønnspolitisk forum arbeidet i grupper begge dagene for å utarbeide en best mulig pensjonspolitikk for NTF.

Regionreformen og medvirkning

Advokat i NTF, Dag Kielland Nilsen, tok opp prosessen rundt regionreformen og mulige konsekvenser. Det oppstår mange arbeidsrettslige spørsmål ved sammenslåing av fylkeskommuner til regioner. Her vil det komme informasjonsmateriell fra NTF til bruk for alle tillitsvalgte.

Erfaringer fra Trøndelag

Flere fylker er i ferd med å slå seg sammen, og Trøndelagsfylkene er kommet lengst. Tor Olav Sølberg, UTV-leder fra Sør-Trøndelag, fortalte fra prosessen.

Før vedtaket om sammenslåing ble det gjort en grundig innbyggerundersøkelse, som så ble diskutert på et felles fylkesting. Det er forskjell på styresettet i Nord- og Sør-Trøndelag, og sørtrøndersk styreform ble valgt, det vil si en modell med formannskapsstyre.

Tillitsvalgte har vært involvert tidlig, og de har hatt informasjonsmøter og drøftingsmøter. Fra 2016 har de hatt forhandlingsmøter om lønn og ansettelsesvilkår.

- Prosessen har gått smertefritt, vi har gjort dette frivillig, sa Sølberg. De kommer ikke til bare å ha ett senter. De skal bygge opp Steinkjer som nytt senter, de har dessuten Trondheim fra før, og mange møter legges til Stjørdal fordi det ligger midt mellom de to andre sentrene.

Fylkestannlegens kontorer lagt til Steinkjer, og tannhelse sorterer under assisterende rådmann. Det er også behov for en assisterende fylkestannlege, siden regionen er blitt dobbelt så stor.

Det er bestemt at det skal være en tannlege i alle ledende stillinger, der det er mulig.

De lokale fagforeningene har måttet slå seg sammen og velge nye hovedtillitsvalgte. De har laget gode ordninger for de tillitsvalgte, som får den tiden de trenger i denne prosessen. Både lønninger og ordningene for kompetanseutvikling, bonusavtaler og særavtaler i nord og sør har vært forskjellige. Ordningene skal harmoniseres, og det er vanskelig å få til gode løsninger for alle, særlig når det ikke alltid blir tilført midler til harmonisering. Her må mye også løses i de årlige forhandlingene.

F17-11-064.eps

Forhandlingssjef i NTF, John Frammer, var en av innlederne til gruppearbeidet om pensjon.

Akademikernes pensjonspolitikk

- Pensjonssystemet må bli godt nok, sa leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, og innledet gruppearbeidet om en ny pensjonspolitikk for NTF i offentlig sektor med en gjennomgang av Akademikernes pensjonspolitikk. Den offentlige tjenestepensjonen er under omlegging og pensjonssystemet må gi insentiv til å stå lengre i arbeid, sa Kvam.

Det er foreløpig ikke gjort noe med ny offentlig tjenestepensjon eller særaldersgrensen. Vi trenger også nye samordningsregler for dem som er født i 1954 og senere. Her er det fremdeles uklart hva de får som går av med pensjon om noen få år, men det er en høring ute med frist 20. desember, som viser at arbeidet er i gang.

Akademikernes ståsted er at inntektstaket for pensjonssparing, nå på 7,1 G i folketrygden, må fjernes eller heves, og det må gis pensjonsopptjening for studier og høyere utdanning.

- Det må også være en reell mulighet for fleksibelt og selvvalgt uttak av alderspensjon fra 62 år. Retten til AFP må gjøres tilgjengelig for alle arbeidstakere, fordi dagens AFP-ordning gir uforutsigbare utslag og reduserer mobiliteten mellom sektorene. Dessuten må arbeidslivets øvre aldersgrense oppheves, sa Kvam.

Pensjonssystemet må sikre borgernes grunnleggende pensjonsrettigheter. Akademikerne mener at alderspensjon skal være en livsvarig ytelse. Pensjonsordningene må være innrettet slik at man unngår innelåsing mellom bransjer i privat sektor og mellom offentlig og privat sektor.

NTFs pensjonspolitikk

NTFs pensjonspolitikk skal revideres, og forhandlingssjef i NTF John Frammer og Farshad Alamdari innledet gruppearbeidet for utforming av NTFs pensjonspolitikk, som deltakerne arbeidet med. Lønnspolitisk forums forslag til pensjonspolitikk ble lagt fram, og skal så behandles i NTFs hovedstyre senere.

F17-11-065.eps

Styret i Sentralt forhandlingsutvalg ble gjenvalgt. Fra venstre: Ragnhild H. Løken, medlem, Farshad Alamdari, leder og Hege Myklebust Vartdal, nestleder.

Valg

Farshad Alamdari, Hege Myklebust Vartdal og Ragnhild H. Løken ble gjenvalgt som henholdsvis leder, nestleder og medlem av Sentralt forhandlingsutvalg. Øystein G. Ellingsen ble gjenvalgt som varamedlem og Christiane Howlid Dale kom inn som nytt varamedlem etter forslag fra Rogaland.