Oppsagt forsker vant mot UiO

F16-03-021NY.eps

Foto: Yay Images

Universitetet i Oslo (UiO) er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale en forsker erstatning. Oppsigelsen var ugyldig, og universitetet må tilby forskeren en stilling, konkluderer retten i dommen som ble avsagt 15. februar i år. Dommen er ikke rettskraftig, skriver Forskerfoum.no.

Forskeren ble oppsagt fordi UiO mente finansieringen av forskningsprosjektet han ledet, var bortfalt.

Retten konkluderer imidlertid med at oppsigelsen var ugyldig og dømmer universitetet til å betale mannen erstatning på 75 000 kroner og saksomkostninger på 277 000 kroner.

Ett av stridsspørsmålene har vært om mannens stilling har vært eksternt eller internt finansiert. Bortfall av eksterne oppdragsmidler kan være gyldig oppsigelsesgrunn, men lagmannsretten mener forskerens stilling var finansiert i så stor grad med interne midler at bortfall av eksterne midler ikke i seg selv ga grunnlag for oppsigelse etter tjenestemannsloven.

Retten vektlegger at universitetet fortsatte å forlenge forskerens arbeidsforhold etter at de eksterne midlene var bortfalt. Mannen, som opprinnelig var ansatt i en midlertidig forskerstilling, var satt til mange andre oppgaver, som å veilede doktorgrads- og mastergradsstudenter og drive undervisning.

Det mest oppsiktsvekkende ved dommen er kanskje at retten konkluderer med at universitetet pliktet å tilby den oppsagte forskeren eventuelle ledige stillinger som førsteamanuensis eller professor som mannen er kvalifisert for.

Dommen kan innebære at universitetet plikter å vurdere førsteamanuensis- og professorstillinger til forskere som har fortrinnsrett.

Om dommen blir stående, kan det være et hardt slag for universitetet, som har lagt vekt på at det er avgjørende for universiteter og høyskoler å kunne stå fritt til å ansette den man mener er best kvalifisert til en stilling.

Retten legger imidlertid vekt på at det ikke er arbeidsgivers behov som må ivaretas i denne saken, men den ansattes behov for trygghet.

Retten mener dermed at universitetet må forholde seg til det samme regelverket som andre arbeidsgivere i staten.

I en kommentar til Forskerforum sier UiO at de i samråd med Regjeringsadvokaten vil vurdere om dommen skal ankes.