Svar til Stein Brox-Nilsen

Takk for innlegget ditt, Stein Brox-Nilsen, og for spørsmålene du stiller.

Som du synes å ha forstått er en lederartikkel et uttrykk for sjefredaktørens syn. Og du har rett i at jeg har valgt side; nemlig rettssikkerhetens side.

Rettssikkerheten er en svært viktig ting i vårt samfunn, for oss alle. Den er det viktigste vernet den enkelte borger har. Og etter min mening har vi et ansvar, alle som en, for at rettssikkerheten til den enkelte ivaretas. Inkludert tannleger, og ikke minst mediene.

Som du ganske sikkert vet er medienes samfunnsoppdrag tredelt. Mediene skal:

- Sørge for at folk får nødvendig informasjon og tilgang på nyheter.

- Være arena for debatt, kritikk og kommentarer som gir alle mulighet til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen.

- Kritisk granske offentlige myndigheter, næringsliv, og andre organisasjoner for å hindre overgrep og maktmisbruk.

Det er fint at du engasjerer deg i debatten om Torgersen-saken. Ditt innlegg dokumenterer det jeg tror flere med deg tror og tenker, og det gir andre anledning til å svare og korrigere der det foreligger misforståelser.

Tannlegene virker ellers ikke å være engasjert, eller de ønsker ikke å `ta i saken' som de sier. Jeg får også høre at `det er gått ondt i denne saken', så den vil de bare la ligge. Hva nå det måtte bety. En sak er en sak, og etter mine begreper er en sak noe en kan forholde seg saklig til, gjerne og helst helt på nytt, uavhengig av hva som er sagt og gjort tidligere. Det er helt nødvendig etter min mening, når saken ikke faller til ro, som i tilfellet Torgersen-saken.

En og annen tannlege henvender seg til meg for å uttrykke at de inderlig håper at det blir bragt klarhet i hva som er skjedd og hvilken rolle sakkyndige tannleger har fått anledning til å spille i det som er skjedd. De har fått med seg at det stilles spørsmål ved om sakkyndige tannleger har gått ut over sin kompetanse når de har vurdert og uttalt seg om bittmerket, som ble et avgjørende fellende bevis i denne straffesaken.

Du uttrykker deg litt uklart om hvilke rettsforhandlinger Torgersen-saken har vært gjenstand for. Du vet antagelig likevel, siden du sier at du har fulgt med, at drapssaken fra 1957 bare er prøvd for domstolen én gang. Siden er den forsøkt gjenopptatt fem ganger. Nå begjæres det om gjenopptakelse for sjette gang.

Å oppnå å få saken gjenopptatt og prøvd for domstolen for annen gang, er det jeg mener at jeg vil, når jeg sier at jeg håper saken endelig kan få en avslutning.

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør i Den norske tannlegeforenings Tidende