Nordiske tiltak mot nomader

Et nordisk register over farlige nomadeleger bør opprettes hvis EUs alarmsystem viser seg å være utilstrekkelig. Dette politiske kompromisset aksepterte Nordisk råds velferdsutvalg 27. oktober før det ble vedtatt av Nordisk råd 28. oktober.

Den siste tiden har problemet med feilbehandlende leger som beveger seg mellom de nordiske landene fått oppmerksomhet igjen, blant annet i en gransking gjennomført av Danmarks Radio.

Landene har ikke vært gode nok til å utveksle informasjon om leger eller annet helsepersonell som har fått advarsel eller mistet sin autorisasjon i et land, og som så fortsetter sin virksomhet i nabolandet.

Nordisk råd har lenge hatt oppmerksomheten rettet mot nomadelegene og trusselen de utgjør mot pasientsikkerheten. Siden 2010 har parlamentarikerne i rådet oppfordret Nordisk ministerråd til å opprette et nordisk elektronisk register over helsepersonell som har feilbehandlet pasienter.

Ministerrådet har sagt nei til et nordisk register og i stedet arbeidet for å få i stand en tettere nordisk informasjonsutveksling innenfor rammen av EUs alarmsystem IMI, International Market Information System.

EU- og EØS-landene bruker systemet for å kontrollere at helsepersonell har riktige kvalifikasjoner for å utøve sin virksomhet i EU-landene.

Samtidig har ministerrådet arbeidet med å endre Arjeplog-avtalen, en drøyt tjue år gammel overenskomst mellom de nordiske landene som gir helsepersonell mulighet til å arbeide på tvers av landegrensene.

Forandringene innebærer at reglene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv nå blir gjeldende i hele Norden. Det innebærer også at alle nordiske land får muligheten til å bruke alarmsystemet IMI.

Ministerrådet har ønsket bred parlamentarisk støtte for den endrede Arjeplog-avtalen, og la derfor fram forslaget for Nordisk råds sesjon.

Velferdsutvalget ga klarsignal for den endrede Arjeplog-avtalen i Reykjavik 27. oktober. Utvalget vil imidlertid evaluere om EUs system IMI er effektivt nok til å opprettholde pasientsikkerheten. Evalueringen skal skje etter to års operativ drift av IMI.Viser det seg da at systemet ikke gir nok beskyttelse, bør de nordiske landene overveie å innføre et nordisk elektronisk register, lyder utvalgets vedtak.