MNTF - et kvalitetsstempel!

F12-03-034.eps

Vårt klare mål er at det å være medlem i NTF skal være et kvalitetsstempel!

Dette påpeker vi i kommunikasjon med media, politikere og andre beslutningstagere. Vi fremhever NTFs etiske regler som medlemmene våre må følge. Vi viser også til NTFs klagenemnder. I tillegg har vi andre ordninger, som kollegahjelp og tilbudet til NTFs medlemmer på Villa Sana på Modum Bad om rådgivning rundt problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet med tilbudet er å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet. Alt dette er med på å forklare hvorfor pasienter skal velge tannleger som er medlem av NTF.

Så har vi selvfølgelig også obligatorisk etterutdanning. Få saker har vært mer diskutert i foreningen enn akkurat denne saken. Obligatorisk etterutdanning ble endelig vedtatt av NTFs representantskap 25. november 2011. Vedtaket innebærer blant annet at yrkesaktive medlemmer av NTF i løpet av en femårsperiode må gjennomføre 150 timer etterutdanning.

Saken står nå igjen på representantskapets saksliste. En arbeidsgruppe oppnevnt av hovedstyret, med medlemmer fra hovedstyre, fagnemnd og sekretariat, har evaluert gjeldende regler og foreslår endringer i den obligatoriske etterutdanningen på bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss. Arbeidsgruppen har fått innspill fra etisk råd og fagnemnden underveis i prosessen. Det har vært viktig å lage et regelverk som er enkelt å forstå og bruke for medlemmene, samtidig som det lar seg administrere av sekretariatet på en god måte. Hovedstyret legger frem nye «Regler for obligatorisk etterutdanning» til behandling i representantskapet om noen uker.

Obligatorisk etterutdanning er en svært viktig sak som underbygger at det å være medlem i NTF er et kvalitetsstempel. Det foreslås flere betydelige endringer i ordningen. Den vesentligste av disse har vært diskutert mye og er etterspurt av mange medlemmer. Hovedstyret foreslår nå at manglende etterlevelse av kravet om 150 timer etterutdanning over en periode på fem år skal kunne føre til sanksjoner. Den strengeste av sanksjonene er eksklusjon fra NTF. Dette anses nødvendig for å markere at livslang læring i form av etterutdanning er avgjørende for å opprettholde en høy faglig standard på norske tannleger.

Hovedstyret er enig med arbeidsgruppen i at det ikke skal være mulig å «betale seg ut» av plikten til etterutdanning, derfor er det ikke aktuelt å ilegge medlemmene bøter. Vi vil fortsatt ha fokus på «premiering» av dem som gjennomfører ordningen.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at obligatorisk etterutdanning forankres i NTFs vedtekter § 16 som en plikt for medlemmene. I tillegg foreslås en endring i vedtektenes § 17, som gir grunnlag for eksklusjon ved mislighold.

Den andre viktige endringen har også vært heftig diskutert. Hvilke kurs skal godkjennes og hvordan skal kursene vektes? Hovedstyret har til slutt endt på at det overordnede målet er at medlemmene går mest mulig på kurs. Det arrangeres mange gode kurs i Norge, men også i utlandet. Det er helt umulig for NTF å vurdere innholdet i alle kurs, og det har derfor vært diskutert å bare godkjenne de kursene vi selv har kjennskap til og kan innestå for. Men vi har valgt det motsatte.

Hovedstyret har besluttet å sette et timetall på 150 timer over fem år, med en oppfordring til kontinuerlig etterutdanning med 30 timer i året. All etterutdanning må registreres og godkjennes. Til gjengjeld godkjennes alle kurs med «riktig» timetall, også kurs i utlandet og kurs som tilbys av andre aktører og av dentalbransjen. Målet er at så mange kurs som mulig blir automatisk registrert. Resten må godkjennes av et godkjenningsutvalg som hovedstyret oppnevner. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for hvor mange timer et kurs skal kunne gi. Tillitsvalgtarbeid vil telle med et gitt antall timer, det samme med undervisning og videreutdanning.

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs, som nå er gratis tilgjengelig for medlemmene, vil bli gjort obligatoriske. Disse skal gjennomføres i løpet av femårsperioden.

Hovedstyret fastsetter også avgiften som de eksterne kursleverandørene må betale for å få kurset godkjent og timene automatisk registrert på kursdeltakerne.

Ved å gjøre det på denne måten stoler vi på medlemmenes egen evne til å velge hvilke kurs som er viktige for dem. Vi håper også at det vil gi grunnlag for et fortsatt godt og fruktbart samarbeid med dentalbransjen - til beste for medlemmene. Vårt overordnede mål er medlemmer som går mye på kurs og stadig tilegner seg ny kunnskap. Slik holdes den faglige kompetansen høy. Det å gå på kurs og treffe gode kolleger er også viktig for det sosiale samholdet i foreningen.

Dette er en av flere viktige saker til årets representantskap. Hovedstyret ser frem til diskusjonen i møtet og håper at MNTF som kvalitetsstempel blir ytterligere forsterket etter de vedtak som gjøres der.

Camilla Hansen Steinum