Eksempler og erfaring fra NPE:

Pasientskader etter tannbehandling

Seniorrådgiver og advokat Tore Grøtholm fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kom for å presentere tallmateriale og type skader det er snakk om når tannlegesaker meldes til NPE. Han snakket også om journalføring og dokumentasjon for øvrig.

Seniorrådgiver og advokat Tore Grøtholm fra Norsk Pasientskadeerstatning..

Hva er NPE?

NPE ble etablert i 1988, først som en midlertidig ordning. Hele den offentlige helsetjenesten kom med i 2003, og fra og med 1. januar 2009 har privat helsetjeneste også vært omfattet av ordningen.

NPE er et forvaltningsorgan, underlagt forvaltningslovens krav om veilednings- og informasjonsplikt, og praktiserer meroffentlighet.

NPE vurderer grunnlag for erstatning. Det finnes ingen sanksjonsmuligheter og NPE er ikke opptatt av å finne syndebukker.

Kort om saksbehandlingen i NPE

Det er kun pasienter som kan klage. Innklagede tannlege får klagen til kommentering. Saken forelegges enten intern rådgivende tannlege eller sendes ut for å få ekstern spesialistvurdering.

Det benyttes spesialister med samme spesialitet og helst samme nivå. Innklagede tannlege får kommentere spesialistvurderingen. Innklagede tannlege har ikke klagerett på vedtak.

Når får pasienten erstatning?

Fire vilkår som alle må være oppfylt:

  • Skade

  • Sammenheng mellom behandling og skade

  • Behandlingssvikt eller annet ansvarsgrunnlag

  • Økonomisk tap

Hovedregel:

Pasienten har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes.

Unntaksregel:

Selv om det ikke foreligger svikt, kan det unntaksvis ytes erstatning ved særlig stor eller særlig uventet skade.

Hva med klagenemndene:

Krav om erstatning hører ikke inn under klagenemndenes avgjørelsesmyndighet. Dette er det NPE som skal behandle

Klagenemndene vurderer «reklamasjon» på den faktisk utførte tannhelsetjenesten.

Hvem gjør hva?

NPE vurderer grunnlag for erstatning. Ingen sanksjonsmuligheter, og er ikke opptatt av syndebukker.

Helsetilsynet fører tilsyn og har sanksjonsmuligheter.

Klagenemndene vurderer «reklamasjon» på den faktisk utførte tannhelsetjenesten.

De vurderer ikke krav om erstatning.

Tall for treårsperioden (2009 - 11)

Antall meldte saker:

Offentlig og privat sektor totalt ca. 11 000

Tannsaker (offentlig og privat) ca. 550

Tannsaker privat 474

Tannsaker offentlig ca. 75

Privat tannhelsetjeneste: Meldte saker 2009-d.d.

Totalt meldte tannhelsesaker 607

Meldte saker så langt i 2012 134

Totalt antall saker frem til d.d.

Medhold 176

Avslag 239

Medhold/avslag 2012 34/54

Medholdsandel for vedtak i 2012 er på 39 % (ned fra 44 % i den første 3-års perioden).

Privat sektor sammenlignet med offentlig sektor

Privat

134 saker

54 avslag og 34 medhold (39 %)

Offentlig

43 saker

16 avslag og 7 medhold (30 %)

Utbetalinger (2009 - 2011)

Totalt for privat helsetjeneste ca. 19 mill.

Totalt for tannsaker privat ca. 7,8 mill.

Tannlege implantat, spes. i protetikk og spes. i oral kirurgi/medisin ca. 3,2 mill.

Øvrige tannleger (herunder øvrigespesialister) ca. 4,6 mill.

Hvordan opptre ved skader:

Tannlegen plikter å informere om mulighet for å melde sak til NPE Informer nøkternt og så objektivt som mulig. Prøv å unngå å gi utrykk for om pasienten vil få erstatning eller ikke.

Vær forsiktige med å kritisere kolleger. Det kan være at pasienten har valgt minimumsbehandling.

Overlat til NPE å vurdere om det er en skade som kan gi grunnlag for å få erstatning.

Utfordringer med saker innen tannhelsetjenesten:

Manglende eller dårlig/kortfattet journalføring.

Manglende diagnose i journal (sendes alt?).

Hva klages det på?

Nerveskader etter trekking av tenner, og i forbindelse med anestesi.

Smerter av ulik art etter nerveskader, kutt ol.

Forsinket og/eller manglende behandling av periodontitt.

Broer og kroner som har kortere levetid enn forespeilet

Infeksjoner etter rotfyllinger, manglende bruk av «kofferdam«

Manglende, eller for dårlige, røntgenbilder ved trekking av tenner og ved rotfyllinger

Ved bytte av tannlege så vurderer ny tannlege at tidligere behandling har vært mangelfull, og at ny og gjerne dyr behandling bør gjennomføres.

Eksempler på «overbehandling» og unødig kritikk mot tidligere behandler fra ny tannlege»

Kontakt NPE

Grøtholm sa avslutningsvis at NPE gjerne mottar henvendelser med spørsmål, og at det ligger mye informasjon og eksempler på saker på www.npe.no

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi