Praktisk oppskriftsbok i endodonti

Practical lessons in endodontic treatment

Donald E. Arens, Alan H. Gluskin, Christine I. Peters og Ove A. Peters

Dette er en lærebok om ikke-kirurgisk endodontisk behandling. Tidligere lesere av bøker fra Quintessence vil kjenne igjen lettlesthet og gode illustrasjoner. Boken har åtte bidragsytere, alle med bakgrunn fra læresteder i USA, hovedsakelig fra California, men Texas, North Carolina og Indiana er også representert. Alle er velkjente klinikere og lærere.

Boken har som formål å være en praktisk veileder for tannleger og støttepersonell. Den er delt inn i seks deler, totalt 42 kapitler. Temaene som omhandles, er undersøkelse og diagnose, behandlingsstrategier og beslutningstaking, forberedelser til behandling, instrumentering av kanaler, obturasjon, akuttbehandling og tilleggsprosedyrer. For en allmenntannlege som kan skille ut de få prosedyrene vi gjør på en litt annen måte her i Norge, er boken en konsis og bra prosedyregjennomgang.

Undersøkelsesdelen begynner med samtykkekompetanse til helsehjelp, journalføring og allmennmedisinske risikofaktorer. Dette er viktige temaer. Den vante leser ser at dette er tilpasset forhold i USA, men kan likevel trekke den lærdom at man selv må finne ut det tilsvarende norske regelverk og normer. At dette temaet plasseres først i boken bør inspirere leseren til å ta det alvorlig.

I delen om forberedelser til behandling har de et viktig fokus på gradering av teknisk vanskelighet, og det anbefales å følge et eget vurderingsskjema som er utgitt av den amerikanske endodontiforeningen. Anbefalingene om premedikasjon av pasienter er ikke tilpasset norske forhold; det er heller ikke det informerte samtykket. De behandlingstekniske delene av boken er stort sett fine, men krever av den norske leser at man er kjent med de små kulturforskjellene i vårt fag. Patentfiling («patency filing»), størrelsen på den apikale boks og anbefalt arbeidslengde avviker litt fra det som undervises i Norge. Rotkanalskyllemiddelet MTAD får vi heller ikke kjøpt her.

Bokens avsluttende del omhandler temaer i endodontiens randsoner, som bleking, traumatologi og restaurering av rotbehandlede tenner.

Hovedinntrykket er at boken er ment for tannleger som har voksne, friske pasienter som hovedklientell. Behandlingsmetodene er oppdaterte og vel beskrevet med tekst og fine bilder. Boken er uten referanser i teksten, men bakerst kan man finne fem-seks referanser for hvert kapittel, om man ønsker å se nærmere på grunnlaget for behandlingen forfatterne anbefaler. Boken passer best for lesere som er så oppdatert på norske behandlingsrutiner, at de gjenkjenner forskjellene. Da gir den en fin og moderne oversikt.

Boken ble utgitt av Quintessence Publishing i 2009 og omfatter 334 sider. Den solid å bla i, og med sin ringinnbinding kan den tåle gjentatte oppslag.

MariusBunes 

tannlege i spesialistutdannelse.

London: Quintessence Publishing Co, Inc; 2011. 344 sider, 355 illustrasjoner. ISBN 978-0-86715-483-2.