Unntas revisjonsplikt?

FOTO: Yay Micro.

Finansdepartementet foreslår at små aksjeselskap unntas revisjonsplikt. Dette vil gi en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små selskapene.

Forslaget innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige av disse tre vilkårene: under fem millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk får mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Aksjeselskap som ønsker å benytte denne adgangen må selv aktivt fravelge revisjon.

Det er dessuten foreslått at norske aksjeselskaper og norskregistrerte utenlandske foretak (NUFer) med begrenset ansvar skal likestilles når det gjelder krav til revisjon. Når det gjelder øvrige foretaksformer, foreslås det å videreføre dagens regler, med enkelte tilpasninger basert på de foreslåtte nye reglene for aksjeselskaper.

Mer informasjon finnes på departementets nettsted.