Vil stoppe resistens

Ill: Yay Micro.

Ingen vil ha SARS og alle ønsker at antibiotikaen de blir behandlet med fungerer når de blir alvorlig syke, skriver Nordisk ministerråd i en pressemelding.

Den nordiske One Health-modellen, bærekraftig helse, må derfor eksporteres globalt, mener en ekspertarbeidsgruppe nedsatt av Nordisk råd. En viktig plattform for å sette saken på den europeiske agendaen, blir det danske EU-formannskapet, som starter 1. januar 2012. Bærekraftig helse må bli en viktig prioritering for formannskapet, mener forskerne i gruppen. Begrepet One Health stammer fra en erkjennelse av at det er en sammenheng mellom menneskers og dyrs sykdommer og miljøet.

Antibiotikaresistens er et høyaktuelt område innen One Health. Blant annet gjennom forebygging som å holde den totale bruken av antibiotika på et lavt nivå, og i størst mulig grad bruke smalspektret antibiotika, har de nordiske landene klart å holde forekomsten av antibiotikaresistente mikrober på et lavt nivå. Dette til tross for en sterkt økende resistens i de omkringliggende landene. For at situasjonen i Norden ikke skal endre seg, er det viktig at den nordiske modellen eksporteres.

Fugleinfluensaen kostet ifølge Verdensbanken verdenssamfunnet 1 250 milliarder dollar. Det tilsvarer 3,1 prosent av jordas samlede bruttonasjonalprodukt. Det er med andre ord uhyre mye som står på spill når det globaliserte samfunnet rammes av pandemiske sykdommer som fugleinfluensa, SARS og H1N1.Slike pandemiske sykdommer smitter fra dyr til mennesker og tilbake til dyr igjen. På den måten utvikler sykdommene seg, og de blir vanskeligere å behandle. Bekjempelsen av slike sykdommer er derfor avhengig av et tett samarbeid mellom leger og veterinærer.De nordiske landene er foregangsland i bekjempelsen av epidemiske sykdommer, blant annet ved å gå etter smittekilden, sier pressemeldingen fra Nordisk ministerråd.

I Norden er bekjempelsen av salmonella et annet suksesseksempel innenfor arbeidet med One Health. Siden 1990-tallet har de nordiske landene hatt metoder til å finne smittekilder og oppspore smitteveier, metoder som er en forutsetning for å bekjempe sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Metoden har vært å gå helt tilbake i kjeden og finne stedet hvor smitten spres. Et eksempel på en slik smittekilde er forurenset dyrefôr.