Tilbakeblikk

1906

Den omsiggribende tandcaries

Da Smaalenenes tandlægeforening feiret sitt 10-årsjubileum den 27. mai 1906, holdt Lauritz Haug, en av foreningens stiftere, et foredrag med tittelen «Hva kan vi tandlæger gjøre for at forebygge den omsiggripende tandcaries?». Han var en sterk forkjemper for innføring av skoletannpleie og var opptatt av hva som kunne gjøres for å forebygge karies. Et sitat fra foredraget viser et forbausende moderne syn på hva som burde gjøres: «Der maa i korte, fyndige, letfattelige sætninger opstilles de enkleste grundregler for tændernes betydning og pleie. Disse grundregler skulle trykkes i saa mange exemplarer, at man haabede at naa hvert af de tusen hjem. De kunde også trykkes paa hver tandlæges regningsblanketter eller heller paa undersøgelsesblanketter, som patienten fikk med hjem.»

Juni 1906, 7de hefte

1956

Pulpareaksjoner ved bruk av resinsementer

En artikkel av Kaare Langeland basert på eksperimentelle undersøkelser med tre typer resinsementer foretatt ved Odontologisk Forskningsinstitutt har følgende konklusjon:

«1. Alle tre sementer forårsaket patologiske forandringer i pulpavevet.

2. Disse forandringers karakter tyder på at de er irreversible.

3. Når man tar i betraktning det begrensede område av dentinet som her var utsatt for sementens virkning, skulle man kunne vente seg langt alvorligere og mer utbredt reaksjon i pulpa når man sementerer innlegg og kroner med disse sementer, som da vil dekke en meget større dentinflate.

4. Påstanden om at sementene skal virke bakteriedrepende in vivo understøttes ikke av disse undersøkelser.

5. Resinsementenes virkning på pulpa synes å ligne meget på virkningen av selvpolymeriserende plast.»

Juni 1956, hefte VI

1996

– Vi må ha tro på oss selv

OTEs nye formann fra årsskiftet, Jan-Henrik Andersen, er i likhet med sin forgjenger, Endre Dingsør, opptatt av at Den offentlige tannhelsetjenesten ikke må forbli på sutrestadiet, men stå frem som det livskraftige og gode velferdstilbudet den er. Likevel forstår han godt sinnet over de arbeids- og lønnsbetingelser som etter hvert preger de offentlig ansattes hverdag.

Februar 1996, nr. 3