Informasjon om NTFs tilbud om obligatorisk tjenestepensjon

Akademikerne har på vegne av medlemsforeningene inngått en avtale med Vital Forsikring ASA om obligatorisk tjenestepensjon. Etter en anbudsrunde og flere måneders forhandlinger har Akademikernes forhandlingsutvalg anbefalt Vital Forsikring som leverandør av obligatorisk tjenestepensjon for foreningenes medlemmer med selvstendig næringsvirksomhet. Elementer som har vært sentrale i vurderingene er pris, forventet avkastning og leveransekvalitet.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Loven krever at følgende virksomheter etablerer obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte:

  • Bedrifter med minst én ansatt i minimum 75 % stilling, uten eierinteresser i virksomheten eller

  • Bedrifter med minst to ansatte i 75 % stilling for hver, uavhengig om de har eierinteresser eller ikke i virksomheten eller

  • Bedrifter med flere ansatte i 20 % stilling eller mer, og som til sammen utgjør minst 2 årsverk

Pensjonsordningen må etableres innen 31. desember 2006, med virkning fra 1. juli 2006.

Foretak med bare innehaver, som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling, kan etablere en pensjonsordning i henhold til minimumskravet. Dette siste er en meget god nyhet for selvstendig næringsdrivende som burde benytte denne anledningen til å skaffe seg en tjenestepensjon med fullt fradrag for innbetalt premie.

Medlemsbedriften skal innbetale et årlig innskudd til de(n) ansattes alderspensjon. Innskuddet er på minimum 2 % av den ansattes lønn mellom 1 G og 12 G (G= kr 60 699) Innskuddene står på den ansattes pensjonskonto frem til pensjonsalder, og saldoen utbetales deretter som alderspensjon. Størrelsen på alderspensjonen avhenger av hvor høyt innskudd bedriften betaler, hvor mange år sparingen foregår over, hvilken avkastning som oppnås og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger.

Eksempel:

Tannlegevirksomhet med 2 ansatte med lønn kr 300 000.

Pensjonsinnskudd:

3 x 2 % av kr 240 000 = kr 9 600

Kostnader:

Medlemskostnad 2 x kr 30 = kr 60

Forvaltningskostnad 2 x kr 36 = kr 72

Total innbetaling: kr 9 732 per år.

For 2006 blir det totalt kr 4 866.

Akademikerpensjon med investeringsvalg

Med Akademikerpensjon fra Vital Forsikring betaler bedriften hvert år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto.

I Akademikerpensjon med investeringsvalg forvalter den ansatte selv sine midler, og kan velge blant de investeringsprofilene bedriften har valgt. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon.

Investeringsmuligheter

Vital Forsikring har satt sammen flere ulike investeringsprofiler som er spesielt tilpasset pensjonssparing. Innenfor hver profil er investeringene spredd mellom aktivaklasser, regioner og markeder. Profilene skiller seg fra hverandre ved ulikt risikonivå, og da særlig andelen investert i aksjer. Navnene på profilene refererer til aksjeandelen i hver profil.

De ansatte kan selv velge mellom tre ulike investeringsprofiler.

Investeringsprofilene har ulik aksjeandel, og dermed ulik risiko og forventet avkastning.

Vital 30: 30 % i aksjer. Forsiktig profil

Vital 50: 50 % i aksjer. Moderat profil

Vital 80: 80 % i aksjer. Offensiv profil

Startprofilen er Moderat, men den ansatte kan når som helst endre dette.

Nedvekting av risiko

Alle investeringsprofiler vil nedvektes til en aksjeandel på 10 % i løpet av de ti siste årene før pensjonsalder. Denne nedvektingen skjer lineært, og er en metode for å begrense det enkelte medlems risikoeksponering frem mot pensjonsalder.

Drift av pensjonene

All behandling av pensjonsavtalene skjer elektronisk. Det etableres en bedriftsportal for arbeidsgiver og en personportal for de ansatte.

Hvorfor skal vi benytte Akademikerpensjon?

– Akademikerne har vurdert markedet, og valgt gunstigste leverandør og «eier» rammeavtalen. Dette sikrer et stort antall og «laveste pris».

– Informasjon sendes elektronisk via foreningens intranettside. Dette sikrer lave distribusjonskostnader.

– Enhetlige avtaler etableres direkte mellom bedriften og Vital. Dette sikrer avtalemessig og skattemessig riktig behandling.

Når og hvordan kan jeg bestille Akademikerpensjon?

Fra 8. mai kan akademikere som driver egen virksomhet bestille Akademikerpensjon på følgende måte:

  • Elektronisk bestilling via en link som blir lagt ut på foreningens intranettside

  • Ringe Medlemsrådgiveren: 04700, valg 3

  • Ringe Vitals OTP-telefon: 815 35 000

  • Kontakte Vital på: tjenestepensjon@vital.no