Tilbakeblikk

1906

Christiania tandlægeselskab

afholdt 6te decbr. sin aarlige generalforsamling. Af aarsberetningen fremgikk, at selskabet, hvis medlemsantal stiger jevnt, kunde se tilbage paa et meget gunstig aar, hva saavel den videnskabelige som selskabelige del av programmet angaar. Møderne har været særdeles godt besøgte og foredrag eller demonstrationer afholdt af følgende herrer: Ottesen, Wesmann-Kjær, Thue, Grøntvedt, Sandblom, Gustav Hansen, Rygge, Wang-Norderud, Herman Brun og Nilsen.

December 1906, 2det hefte

1956

Tvangsdirigering, Folketannrøkt m.v.

Tannlege R. Ulvestad skriver blant annet dette i et debattinnlegg mot tannlegenes plikttjeneste:

«I våre dager snakkes det så mange pene ord om demokrati og selvbestemmelsesrett, og samtidig innføres tvungen tjenesteplikt for de nye tannleger. Lovutkastet ble ikke forelagt dem saken gjaldt, og Helsedirektoratet ville ikke en gang diskutere saken med studentene. Dette er en tydelig pekepinn i hvilken retning utviklingen går. Neste gang blir det kanskje aktuelt å utvide loven, sannsynligvis da også uten diskusjon, så det tar vel ikke så mange årtier før privatpraktiserendes saga er omtrent slutt. (Det skal heller ikke forbause meg om vi i stedet for N.D.D. får Statens D.D.)» ta meg seg. De store prisforskjellen

Desember 1956, hefte X

1996

Det store medieåret

Fluoralarm. Tannleger utnytter kundene. Tannlegene informerer for dårlig om pris. Hygieneslurv og fare for smitte hos tannlegen. Tannlegene borer altfor store hull: Tennene dine kan sprekke. Gravide advares mot amalgam. Plastfyllinger kan gi allergi. Glemte boret i munnen. Hiv-smittet mann nektet behandling hos tannlegen.

Dette er overskrifter som har lyst mot oss fra landets største aviser i løpet av siste halvår. Sjelden eller aldri har tenner, tannleger og spørsmål som angår tannhelse eller tannbehandling vært gjenstand for større oppmerksomhet i mediene, både i aviser, radio og fjernsyn. (Fra redaktørens lederartikkel.)

Desember 1996, nr. 17