Praktiske opplysninger

NTFs fagnemnd

Leder: Nina Wiencke Gerner, Oslo TS

Nestleder: Inger-Johanne Nyland, Rogaland TF

Medlemmer: Ivar Parmann

Berit Øra

Christian Tønnessen, representant for

Landsmøtet 2006 Rogaland

Varamedlemmer: Bjørg Heggen

Tom Paulseth

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Bergen:

Gunhild V. Strand

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Oslo:

Pia Titterud Sunde

Henvendelser til fagnemnden skjer til:

Postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo

Tel. 22 54 74 00, faks 22 55 11 09

NTFs fagavdeling

Fagsjef: Sissel Bjørntvedt, tlf: 22 54 74 09

E-post: sissel.bjorntvedt@tannlegeforeningen.no

Seniorkonsulent: Aril Jul Nilsen, tlf: 22 54 74 20

E-post: aril.jul.nilsen@tannlegeforeningen.no

Landsmøtekonsulent: Sissel Dahl tlf: 22 54 74 14

E-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

Kurskonsulent: Hanne Larsson-Fremberg, tlf: 22 54 74 08

E-post: hanne.larsson-fremberg@tannlegeforeningen.no

Kurssted

Januarkursene 2007 vil foregå i Oslo Kongressenter, Folkets Hus ved Youngstorget, midt i Oslo sentrum. Senteret er lett å nå med offentlige kommunikasjonsmidler.

Parkeringsmulighetene er gode (parkeringshuset «Ibsen»), og det finnes flere hoteller i nærheten. Sekretariatet kan gi nærmere informasjon om dette.

Under kursene kan NTFs sekretariat kontaktes i Kongressenteret på telefon 23 06 14 35 eller på telefaks 23 06 22 02. Eventuelle beskjeder til kursdeltakerne kan også formidles på disse numrene.

Januarkurs

Rutiner for kurspåmelding: Meld deg på nå – betal siden!

Påmelding skjer ved hjelp av påmeldingsskjemaet som er vedlagt kurskatalogen. (skjemaet er ferdig frankert), eller vi via NTFs hjemmeside på Internett: www.tannlegeforeningen.no

Det skal sendes et skjema for hver kursdeltaker, eller merkes nøyaktig på skjemaet hvem som skal gå på hvilke kurs og hvem som skal betale for hva.

Studenter

Studenter kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler kr 350 (grunnivå), kr 500 (spesialistkandidater). Studenter blir ikke prioritert ved kurs med begrenset antall deltakere og får ikke delta ved arbeidskurs.

Målgruppe

For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Tannleger som ikke er medlem av NTF

Tannleger som ikke er medlem av NTF har adgang til kursene, men må betale dobbel kursavgift.

Bekreftelse og kursavgift

Etter at påmeldingsfristen er utløpt, sender NTFs sekretariat ut bekreftelsesbrev og faktura til alle registrerte kursdeltakere.

Fakturert kursavgift må betales innen angitt frist. Det vil ikke bli betraktet som avmelding at kursavgiften ikke blir betalt. Beløpet på fakturaen må ikke forandres.

Forandring av påmelding

Hvis du ønsker å gjøre forandringer i forhold til den påmeldingen du opprinnelig sendte inn, må NTFs sekretariat kontaktes. Dersom du alt har fått tilsendt faktura, er det særlig viktig at du ikke gjør endringer på denne. Ved endringer i fakturert beløp vil NTFs sekretariat sende ut tilleggsfaktura eller kreditnota på den angjeldende sum.

Annen betaler

Dersom en annen enn kursdeltaker skal betale kursavgiften, må påmeldingsskjemaets rubrikker for dette formålet fylles ut med betalers navn, adresse og eventuelt medlemsnummer. Faktura for kurset vil da bli sendt direkte til den som er angitt på påmeldingsskjemaet som «annen betaler». Kursdeltakeren får eget bekreftelsesbrev for kurspåmeldingen(e).

Avmelding

Alle avbestillinger skal meldes til NTFs sekretariat i god tid før kursarrangementet. Ved avmelding må det betales en administrasjonsavgift på kr 350 pr. kurs. Dersom innbetaling allerede er foretatt, vil resten av kursavgiften bli refundert. Ved avmelding senere enn 10 dager før, eller ved uteblivelse, må hele kursavgiften betales.

Manglende betaling av tilsendt faktura regnes ikke som avmelding.

NB! Spesielle rutiner for TSE, se side 812.

Avlysning av kurs

NTF forbeholder seg retten til å avlyse kurs der det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere, eller dersom uforutsette forhold utenfor NTFs kontroll (force majeure) vanskeliggjør gjennomføring.

Påmeldingsfrist januarkurs 2006

1. desember 2006

Andre opplysninger

Fradrag ved skatteligningen

Kostnader ved seminarer, kurs, møte, mv. for å holde kunnskaper ved like og for å følge med i den faglige utviklingen i yrket, kan være fradragsberettiget ved ligningen, jf. Skatteloven § 6-1. Kostnader pådratt ved kurs, seminarer, møter, mv. i utlandet vil kunne trekkes fra i samme utstrekning som kostnader pådratt ved deltakelse på innenlandske seminarer, kurs, mv.

Fradragsretten kan imidlertid begrenses når det foretas reiser med en kombinasjon av fagformål, som gir rett til fradrag, og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, for eksempel ferie. I slike tilfeller vil det være avgjørende for omfanget av fradragsretten hva som er hovedformålet med reisen.

Er hovedformålet med reisen av faglig art, vil bare kostnader som gjelder rent ikke fradragsberettigede aktiviteter kunne nektes fradragsført. Er hovedformålet med reisen av for eksempel feriemessig art, vil bare kostnader utelukkende knyttet til faglige deler av reisen kunne fradragsføres. Dette kan for eksempel være inngangspenger på faglige kongresser og ekstrakostnader til reise dit. Reise- og oppholdskostnader for øvrig kan man imidlertid ikke få dekket skattefritt i slike tilfeller.

Det kan i tvilstilfeller legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd kunne vært ervervet på annen og rimeligere måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet av reisen. Kriteriene for å vurdere om reisen er fradragsberettiget vil imidlertid være de samme for utenlands- og innenlandsreiser.

Kostnader til kongresser, møter, seminarer og kurs bør alltid dokumenteres med nærmere opplysninger om:

  • hvilke emner som er behandlet,

  • tidsangivelse for hvert emne,

  • hva som er særlig viktig i relasjon til vedkommendes yrke/virksomhet,

  • hva vedkommende faktisk har deltatt på og

  • eventuelt trykt program.