Decision-Making in Operative Dentistry

Paul A Brunton:

Fra serien: Quintessentials of Dental Practice

Bokens målsetting er å gi praktiserende tannleger hjelp til å gjøre riktige valg i sin daglige konserverende tannpleie. Ønsket ­om minimal ­eller in­gen in­ter­ven­sjon basert på ­gode observasjoner og god diagnostikk, er gjennomgående i boken.

Forfatterens ambisjon er å gjøre allmennpraktikeren i stand til å diagnostisere karies bed­re og tidligere, og derved intervenere korrekt og kun når det er nødvendig. Det forventes at preparasjoner vil bli utført skånsomt med fjerning av minst mulig tannvev. Allmennpraktikeren vil kunne gjøre fornuftige valg av restaureringsmaterialer, og vedkommende vil også kunne be­døm­me ­om fyllinger må skiftes ­eller kun repareres. Avslutningsvis forventer forfatteren at allmennpraktikeren vil bli bed­re skikket til å identifisere og behandle ikke-kariøst tannvevstap.

Boken er inndelt i syv kortfattede kapitler. Det førs­te kapittelet tar for seg for­skjel­lige måter å diagnostisere karies på. Annet kapittel gir innsikt i å velge mel­lom in­ter­ven­sjon og observasjon. Når det blir nødvendig å fjerne tannsubstans, blir det beskrevet hvordan dette best kan utføres og det fokuseres på vevsbesparende teknikker. Kapittel tre omhandler dette. Det fjerde kapittelet gir en ryddig oversikt over alternative materialer og de­res anvendelse. I tråd med tiden er kompositt veldig ­ofte et førstevalg mens der­imot amalgam fases ut. Kapittel fem omhandler for­skjel­lige materialer som beskytter pulpa og når de har sin anvendelse. Det sjette kapittelet gjennomgår alternative synspunkter til revisjon av ­hele fyllinger. Allmennpraktikeren får her solide innspill til å være konservativ og kun erstatte det av tannvevet ­eller fyllingen som er destruert enten pga. defekter ­eller karies. Det siste og syvende kapittel beskriver ikke-kariøst tannvevstap og hvordan de for­skjel­lige former best kan behandles.

Hvert kapittel har et definert mål i forhold til allmennpraktikeren og et forventet utbytte for vedkommende. Det er ­ikke lagt stor vekt på etiologiske faktorer, patologi, symptomatologi ­eller ­andre faktorer. Boken er mer å betrakte som en manual.

Kapitlene er oversiktlige og systematiske med gjennomgående ­gode bilder og diagrammer. Etter hvert kapittel er det angitt en kort referanseliste med henvisning til utvalgte artikler og lærebøker for videre utdyping av temaet. Totalinntrykket av bokens utforming er godt.

Forfatteren har gjennom solid erfaring ­både klinisk og teoretisk, klart å formidle en oppdatert veiledning i moderne behandlingsprinsipper. Selv ­om boken er kortfattet og komprimert, er det underlig at indirekte fyllingsteknikker ­ikke er vurdert i kapittelet ­om materialvalg. Det synes naturlig at gull- og porselensfyllinger burde vært omtalt.

Det er opplagt at denne boken er tilpasset målgruppen og det er således ­ikke vans­ke­lig å anbefale den som en god manual for den travle allmennpraktiserende tannlegen ­om øns­ker å bevare mest mulig tannvev.

Thor E.Westberg 

London: Quintessence Publishing Co, Ltd, 2002. 100 sider, 88 illustrasjoner, 12 dia-grammer/tabeller. ISBN: 1 – 85097 – 057 – 2