Innkalling til generalforsamling i NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse

Fredag 15. oktober 2004 kl. 1530 på Varemessen/Hotell Arena, Lillestrøm

Dagsorden

1. Formalia

2. Styrets beretning for 2002 og 2003

3. Regnskap for 2002 og 2003

4. Fastsettelse av avgift for 2005 og 2006

5. Valg

Ad sak 2

Beretning for 2002

NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse har som formål å yte sine medlemmer økonomisk bidrag ved fullstendig fravær fra praksis på grunn av sykdom. Kassen finansieres gjennom inntredelsesavgifter og årlige avgifter fra medlemmene. Virksomheten drives fra NTFs kontor i Oslo. Ordningen har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Styret i NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse har i 2002 bestått av: Per Franck Næss, leder, styremedlemmene Kari Odland og Kjetil Reppen med varamedlemmene Rune Solheim, Marit Messelt og Aleidis Løken.

Styret har i 2002 avholdt 2 styremøter og for øvrig har saker vært behandlet skriftlig og telefonisk. Professor Hans Haanes har vært tilknyttet ordningen som medisinsk konsulent og advokat Knut S. Kjølstad har vært styrets sekretær.

NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse hadde per 31.12.02 1 629 (1 582) medlemmer. Det ble i 2002 utbetalt dagpenger til 142 (128) medlemmer med til sammen 7 138 (6 148) sykedager som gir en utbetalingstid på til sammen 50 (48) dager per sykmeldt.

Beretning for 2003

NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse har som formål å yte sine medlemmer økonomisk bidrag ved fullstendig fravær fra praksis på grunn av sykdom. Kassen finansieres gjennom inntredelsesavgifter og årlige avgifter fra medlemmene. Virksomheten drives fra NTFs kontor i Oslo. Ordningen har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Styret i NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse har i 2003 bestått av: Per Franck Næss, leder, styremedlemmene Kari Odland og Kjetil Reppen med varamedlemmene Marit Messelt, Rune Solheim og Aleidis Løken.

Styret har i 2003 ikke avholdt møte, men sakene har vært behandlet skriftlig og telefonisk

Professor Hans Haanes har vært tilknyttet ordningen som medisinsk konsulent og advokat Knut S. Kjølstad har vært styrets sekretær.

På den ordinære generalforsamling i 2002 ble det vedtatt å innskrenke antall dager med utbetaling og utbetalingen skulle ikke overstige 50 % av 1/250 av bruttoomsetningen redusert med tannteknikkostnader.

NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse hadde per 31.12.03 1 624 (1 629) medlemmer. 8 stykker ble strøket som medlem på grunn av manglende kontingentinnbetaling.

Det ble i 2003 utbetalt dagpenger til 112 (142) medlemmer med til sammen 6 240 (7 138) sykedager som gir en utbetalingstid på til sammen 56 (50) dager per sykmeldt.

Ad sak 3

Regnskap for 2002 og 2003.

Ad sak 4

Fastsettelse av avgift for 2005 og 2006

På bakgrunn av regnskapstallene og utbetalingene så langt i inneværende år vil styret forslå at premien for de neste 2 år reduseres og fastsettes til 3 ganger dagpengene i klasse I – XVI og 5 ganger dagpengene i klasse XVII – XXI.

Ad sak 5

Valg

  • Styret

  • Kjetil Reppen har frasagt seg gjenvalg. Styret foreslår Rune Solheim som nytt styremedlem.

  • Revisor

  • Styret foreslår gjenvalg av Ellen Amdahl som revisor.