Status i merverdiavgiftssaken

I fjor vår behandlet som kjent Stortinget forslag om å endre merverdiavgiftsloven slik at vederlag for utleie av utstyr og tjenester som ytes mellom selvstendig næringsdrivende i samme praksis unntas fra merverdiavgift. På den bakgrunn satte Finansministeren i gang et arbeid med å utforme en unntaksbestemmelse. Arbeidet har pågått hele det siste året. I slutten av juni ble forslag til regelverksendringer sendt ut på høring til NTF og andre berørte høringsinstanser.

Finansdepartementet foreslår å tilføye en setning i merverdiavgiftsloven § 5b slik at unntaket fra merverdiavgift på helsetjenester også skal omfatte utleie av praksis mellom selvstendig næringsdrivende der begge yter helsetjeneste eller helserelatert tjeneste. Det er også foreslått en forskriftsendring for å presisere at med utleie av praksis menes utleie av utstyr, tilgang til kundeportefølje, utnyttelse av goodwill og lignende.

De som er interessert i å sette seg inn i hva som står i Finansdepartementets høringsbrev kan finne dette på departementets hjemmeside. På NTFs nettside kan man finne en direkte lenke til høringsbrevet ved å klikke seg inn på den nyheten som ble lagt ut 28. juni.

NTF har fått høringsfrist frem til 1. oktober, og det arbeides nå med å klarlegge hvilke problemstillinger det er nødvendig å påpeke fra vår side. Finansdepartementet har opplyst at endelig forslag til lovendring antagelig kan fremlegges for Stortinget rett før jul eller på nyåret. Det vil så ta ytterligere noe tid før Stortinget kan ferdigbehandle forslaget og det kan settes i kraft. Det midlertidige merverdiavgiftsunntaket som Finansdepartementet fastsatte i fjor gjelder inntil arbeidet er ferdig.

Dag E. Reite

spesialrådgiver