Helseministeren utfordrer og lytter til NTF

Helseminister Dagfinn Høybråten har lyttet til NTFs ønske om en snarlig avklaring på forankringsspørsmålet, og regjeringen har bestemt seg for at tannhelsetjenesten fortsatt skal være fylkeskommunal. Den beslutningen er endelig. Helseministeren mener også at det er nok tannleger i Norge. Nå vil Høybråten samarbeide videre med NTF for å finne løsninger på problemet med manglende rekruttering av tannleger til distriktene. Svaret på det store utdanningsspørsmålet kommer med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Helseminister Dagfinn Høybråten har lyttet til NTFs ønske om en rask avklaring av forankringssaken. Nå ønsker han et fortsatt samarbeid med foreningen, blant annet når det gjelder rekruttering av tannleger til distriktene.

– Kan man regne med at forankringsspørsmålet for tannhelsetjenesten er avklart nå, eller skal spørsmålet opp i Stortinget for endelig avgjørelse der?

– En fortsatt fylkeskommunal forankring for tannhelsetjenesten er en endelig avgjørelse fra regjeringens side. Vi har bestemt at vi ikke vil fremme saken for Stortinget. I dette spørsmålet har vi valgt å lytte til Tannlegeforeningen, som har ønsket en snarlig avklaring i denne saken. Nå er det viktig å ta tak i hovedutfordringen, som dreier seg om tilgang på tannleger. Store deler av landet er uten tannlegedekning. Regjeringen arbeider med en ny rekrutteringsplan for helsepersonell, der blant annet tiltak for rekruttering av tannleger til distriktene er med.

– Hva slags tiltak kan det være snakk om?

– Det vil jeg ikke komme inn på før vi har diskutert saken nærmere med Tannlegeforeningen. Også i denne saken vil vi utfordre NTF og lytte til foreningens forslag til løsninger. Regjeringens oppfatning er at det i dag er et tilstrekkelig antall tannleger i forhold til antall innbyggere i Norge, men at det må gjøres noe med fordelingen av disse. Vi skal ha et møte med Tannlegeforeningen om dette i april, der vi også vil diskutere kompetansehevende tiltak.

– Et annet viktig og uavklart spørsmål er hvorvidt det skal etableres tannlegeutdanning i Tromsø, eller om man eventuelt skal utvide studenttallet i Oslo og Bergen. Kan helseministeren si noe om den sittende regjerings synspunkter på dette, eller fortelle når man kan forvente en avklaring i denne saken?

– Der kan jeg ikke si mer enn at svaret på disse spørsmålene kommer med revidert nasjonalbudsjett i mai. Der vil vi presentere vår modell for utdanningskapasiteten når det gjelder tannleger.

Så da venter vi bare i spent forventning på mai, den skjønne milde. Og kan ikke annet. Selv om vi har hørt mange ganger før at avgjørelsen i utdanningsspørsmålet skal komme, og selv om det flere ganger er blitt antydet et tidspunkt for dette – og tiden er kommet og gått, uten at noe som helst er kommet fra noe politisk hold. Vi får håpe at denne regjeringen holder hva den lover med hensyn til å bestemme seg. Foreløpig kan det nesten se slik ut.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi