Retningslinjer for NTFs kollegahjelpsordning

NTF har opprettet en kollegahjelpsordning for å gi støtte og veiledning til kolleger som har behov for det. Ordningen er forankret i lokalforeningene.

Kollegahjelpere

En kollegahjelper er et medlem oppnevnt av lokalforeningen som har sagt seg villig til å støtte kollegaer som er i en vanskelig situasjon som påvirker arbeidsinnsatsen som tannlege.

Organisering

Det bør oppnevnes minimum to i hver lokalforening, helst en av hvert kjønn og en fra privat og en fra offentlig sektor.

Mål: Kollegahjelpernes arbeid skal ta sikte på å hjelpe kolleger som har et problem.

Strategi: De skal arbeide for å unngå faglig isolasjon og utstøtning og for å hente frem og forsterke eksisterende positive ressurser. Hjelpen skal bidra til å ordne opp i en livsfloke.

Ressurser: NTFs kollegahjelpsordning er basert på frivillig deltagelse. Fordi man bør tilstrebe en best mulig kontinuitet i ordningen, bør kollegahjelperne derfor velges for minimum tre år om gangen, og de bør ikke ha andre tunge tillitsverv.

Arbeidsområde

Kollegahjelperne kan gi støtte og veiledning ved:

 • sykdom

 • misbruk av alkohol/narkotika

 • arbeidsproblemer

 • utbrenthet

 • personlige kriser

 • pasientklager

 • negativ mediaomtale

 • eventuelt andre problemer

Retningslinjer for kollegahjelpsordningen

 • 1. Medlemmer av NTF kan fritt kontakte en av kollegahjelperne.

 • 2. NTFs lokalforeninger skal informere om kollegahjelperens verv til medlemmene, fylkestannlegen, fylkeslegen og rådgivende tannlege.

 • 3. Kollegahjelperne skal:

 • fange opp signaler og ta kontakt med berørt kollega. De kan også ta i mot henvendelser fra familie, venner og kolleger for deretter å ta kontakt med vedkommende kollega.

 • 4. Formidle kontakt med berørt kollega.

 • 5. Registrere kontaktene summarisk slik at en evaluering kan foretas med henblikk på antall saker og type problem. Denne bør kunne refereres i anonymisert form ved de årlige samlingene.

 • 6. Kilden bør i utgangspunktet oppgis, men unntak må kunne gjøres etter utvist skjønn.

 • 7. Kollegahjelperne skal ikke:

  • føre journal

  • utføre behandling

  • ha mer enn 3 – 4 samtaler

  • løse kollegiale tvister

 • 8. Kollegahjelperne skal ha mulighet til å rådføre seg med:

  • annen støttekollega

  • legeforeningens kollegahjelpere

  • kontaktperson i NTF

 • 9. Kollegahjelpernes arbeide skal ikke kunne benyttes i noen annen form for saksbehandling. Det skal bevares anonymitet og full diskresjon under hele prosessen.

 • 10. Den kollegiale støttegruppens arbeide skal evalueres årlig. Summarisk rapport skal avlegges til NTF sentralt før hvert årlige møte i kollegahjelpsordningen.

Knut S.Kjølstad 

NTFs advokat