Takk for tilliten!

Takk for tilliten!

I skrivende stund er årets representantskap avviklet og nytt hovedstyre valgt. Styret har med seg et arbeidsprogram som sammen med andre tydelige vedtak, gjør det mulig å handle på medlemmenes vegne.

I disse dager foregår budsjettforhandlingene på Stortinget. Tannhelsefeltet har vært omtalt blant vinnerne i budsjettet, enten vi snakker om Stoltenbergs eller «Sem-kameratenes» versjon.

Forslag til konkret handling for å møte det økende behovet for tannhelsepersonell er imidlertid mangelvare. Nå haster det, for i tillegg til at 160 stillinger i Den offentlige tannhelsetjenesten var ubesatt per 1. mai i år, foreligger det beregninger som tilsier at netto reduksjon i antall tannleger vil starte i løpet av et par år. Skal vi komme denne utviklingen i møte, må vi øke opptaket av tannlegestudenter allerede fra 2002.

I debatten om etablering av et tredje utdanningssted har Tannlegeforeningen påpekt at fagmiljøene allerede er små, og at opprettholdelsen av disse kan bli vanskelig nok. Dessuten kreves det andre tiltak for å hjelpe tannhelsetjenesten i distriktene med å rekruttere stabil tannlegedekning. Hovedstyret gjorde likevel et forsøk på å finne en utdanningskonstruksjon som kunne være et bidrag til den nordlige landsdel. Vi har slitt med å finne alliansepartnere for vår såkalt «delte løsning», med preklinikk i Tromsø, klinikktjeneste ved fakultetene i Bergen og Oslo samt ved utplassering i distriktene under studiet.

I november arrangerte Sosialkomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen en form for høring om emnet. Folk fra Helseregion Nord hadde bedt om møtet, men Sosialkomiteens leder mente at også NTF burde delta, slik at komiteene kunne få presentert pro et contra over bordet. Dekanene fra de odontologiske fakultetene ble på oppfordring fra oss også invitert. På spørsmål fra KUF-komiteens leder om den delte løsningen kunne være nyttig, svarte representantene fra nord et klart og rungende «nei!».

Når alle er enige om at opptaket av tannlegestudenter må økes omgående, og statsbudsjettet - så langt - ikke bærer bud om at dette vil skje neste år heller, må NTF vurdere om vi rett og slett forkludrer debatten med vårt kompromiss. Årets representantskap ga imidlertid hovedstyret hjelp til å være mer konstruktive, gjennom følgende vedtak:

«Den norske tannlegeforening går inn for økt opptak av tannlegestudenter fra 2002 i Bergen og Oslo (ca. 30) på følgende premisser:

- Økte praksisperioder i distriktene hos kvalifisert personell knyttet til universitetene. - Kvotering etter distriktsbehov. - Satsing på pilotkompetansesenter i Tromsø. - Økt satsing på spesialist-/dobbelkompetanse.

Alle disse tiltakene vil kreve at myndighetene tilfører betydelige økonomiske ressurser til tannhelsesektoren.»

Vi arbeider nå aktivt overfor stortingspolitikerne for om mulig å komme i gang med opptak av 30 flere studenter fra kommende høst. Hvis dette kan realiseres, er første skritt tatt, og vi kan konsentrere oss om de øvrige forutsetningene i vedtaket, samt - ikke minst - å rette søkelyset mot arbeidsdelingen mellom personellgruppene i tannhelseteamet.

Rapporten om NTFs fremtidige etterutdanning fikk full tilslutning. Representantskapet fikk i denne sammenheng demonstrert mulighetene som ligger i den systematiske etterutdanningen (TSE), ved en overbevisende demonstrasjon av professor Pål Barkvoll. Den tekniske plattformen er nå etter alt å dømme på plass, og vi gleder oss til å kunne tilby de andre fagområdene presentert i samme system. Vi har stramme økonomiske rammer videre i prosjektet, og hovedstyret vil se til at disse og andre forutsetninger følges.

Julen nærmer seg. Det har vært et anstrengende år med hendelser internasjonalt som uvilkårlig påvirker oss. Vi er heldige som har mye å konsentrere oppmerksomheten om og at vi lever i en fredelig del av verden med problemer som stort sett håndterbare. Selv om det er litt for populistisk alltid å skulle kalle dem utfordringer.

Jeg vil takke foreningens medlemmer for den tillit dere viser meg ved å la meg være deres talsmann i en ny periode og ønsker de to nye medlemmene, Marianne Gaarden og Kari Odland, velkommen i hovedstyret. På vegne av oss alle ønsker jeg dere god jul og godt nytt år!

Carl Christian Blich