Tannlegeforeningen med i ny sammenslutning for akademikere

At NTF er blant de foreningene som 20. oktober stiftet Akademikerne, en ny organisasjon for yrkesutøvere med akademisk utdanning, er nå kjent for alle. Stiftelsen, og splittelsen av AF, ble en gedigen mediebegivenhet.

Hvorfor ble vi med på dette? Vi mener at NTF innenfor Akademikerne, med embetseksamen på hovedfagsnivå eller tilsvarende som opptaksgrunnlag, vil kunne drive et langt mer målrettet arbeid for våre medlemmer. Det gjelder både inntekts- og driftsbetingelser for privatpraktiserende og lønns- og arbeidsbetingelser for offentlig ansatte tannleger.

De som står bak den nye sammenslutningen er Den norske lægeforening, Norske Sivilingeniørers Forening, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og Den norske tannlegeforening, men det er allerede nå klart at flere akademikerforeninger vil slutte seg til.

Akademikerne vil konsentrere sine arbeidsoppgaver om inntekts-, arbeids- og driftsbetingelser på det nasjonale plan, og i mindre grad orientere seg mot EU og andre internasjonale arenaer. Det er derfor planen at organisasjonen skal ha et relativt lite sekretariat kombinert med at primærforeningene må stille egne sekretariatsressurser til disposisjon.

Akademikerne vil som AF være organisert med fire seksjoner: stat, kommune, privatansatte og frie yrker. NTF vil i interimsperioden ha lederen både for seksjon kommune og for frie yrker.

Akademikernes plass ved forhandlingsbordet i stat og kommune er ikke avklart. Dette er blitt et hett og vanskelig tema, men den nye sammenslutningen blir så stor og representerer så mange vitale interesser for arbeidsgiverne at de nok vil være interessert i å løse dette problemet raskt. En utestenging fra forhandlingsbordet for våre grupper vil være et svært negativt signal fra samfunnet når det gjelder rekruttering til offentlige stillinger. Det rimer dårlig med politikernes ønske om en sterk offentlig tannhelsetjeneste.

Når NTF, på tross av de uavklarte spørsmålene vedrørende forhandlingssituasjonen det kommende året, har valgt å gå inn i den nye sammenslutningen, er det fordi Akademikerne vil få medlemmer med mer ensartet bakgrunn og med mindre sprik i mål og prioriteringer enn foreningene i AF. Det var riktig av AF å satse på den lønnspolitiske offensiven, men arbeidet med LPO har også anskueliggjort motsetningene mellom AFs primærforeninger. Det ville ikke blitt lettere for AF å samle troppene og skape en god lagånd i årene som kommer. Det kan forhåpentlig bli lettere i Akademikerne.

Et annet område vi har lagt vekt på, er at det ikke har vært politisk/administrativ vilje til å bruke mye tid og ressurser på de frie yrkesutøverne innenfor AF. For NTF, som for en del av de andre foreningene i den nye organisasjonen, er det viktig at dette arbeidet blir prioritert, noe som også kommer klart frem i vedtektene for Akademikerne.

Arbeidet i den nye organisasjonen blir ingen dans på roser mot en bedre fremtid. Hovedstyret og gruppestyrene har imidlertid vurdert situasjonen nøye og mener at sjansene for å lykkes i arbeidet for bedre inntekts-, arbeids- og driftsbetingelser for våre medlemmer, vil være større enn i AF. I tillegg vil de interne konstellasjonene i den nye sammenslutningen være mindre ressurskrevende, slik at våre ressurser mer effektivt kan settes inn i arbeidet med det som er våre viktigste oppgaver.

Inntil videre vil NTF være medlem både av Akademikerne og AF. Formelt sett er det ikke noe i veien for å være medlem av to sammenslutninger, selv om det må være et mål å avslutte medlemskapet i AF og slippe de økonomiske forpliktelsene forbundet med det, så snart som mulig. Vi regner imidlertid med at dette vil bli en omfattende og vanskelig forhandlingsoppgave, og det er mulig AF-medlemskapet ikke kan avvikles før 31. desember 1998.

Foreløpig vil situasjonen ikke ha noen direkte konsekvenser for det enkelte medlem i NTF. Dette er skrevet bare noen dager etter at stiftelsen av Akademikerne var et faktum, og vi vil komme tilbake med mer informasjon når den verste oppstandelsen har lagt seg.