Endring i refusjonsordningen for 21-26-åringer

Gjennom statsbudsjettene for 2022 og 2023 ble det innført 50 prosent refusjon for utgifter til tannbehandling for aldersgruppen 21-26 år. Nå har regjeringen, i samarbeid med SV, foreslått å endre den nye refusjonsordningen ved å redusere målgruppen til de mellom 21 og 24 år, og øke refusjonen til 75 prosent.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har vurdert den nye refusjonsordningen og konkludert med at den må endres fra 50 til 75 prosent refusjon for å være i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Fredag 24. mars sendte HOD nytt rundskriv om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud, som skisserer hvordan den nye ordningen skal innrettes.

Ordningen vil forankres på Stortinget i forbindelse med sak om revidert nasjonalbudsjett som fremmes i mai, og som trolig vedtas før sommerferien. HOD er sikre på at det politiske flertallet bestående av SV, AP og SP og ber fylkeskommunene forskuttere Stortingets behandling og gjennomføre ordningen så raskt som mulig.

Det blir samtidig opp til den enkelte fylkeskommune hvordan ordningen igangsettes og innrettes. Den enkelte pasient mellom 21 og 24 år har rett på 75 prosent refusjon, og pasienter som er 25 eller 26 år får ingen refusjon, selv om de har påbegynt behandling. HOD oppfordrer likevel fylkeskommunene til å vurdere hvorvidt de likevel kan påkoste en refunderbar (50 prosent) behandling for 25-26-åringene.