Tannhelseutvalget er oppnevnt

Regjeringen oppnevnte 12. august et utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet. Utvalget skal utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

Mandatet

Utvalgets mandat vektlegger hvordan den offentlige tannhelsetjenesten skal utvikles og utvides for blant annet å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Utvalget skal se på forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling, og vurdere ulike ordninger for egenandelstak. Arbeidet skal vektlegge nødvendig helsehjelp og ikke gå inn på kosmetisk behandling i tannhelsetjenesten.  

Det heter at en utvidelse av det offentlige ansvaret er ikke nødvendigvis ensbetydende med flere tilførte økonomiske ressurser, og utvalget bes fremme forslag innenfor dagens økonomiske rammer og vurdere blant annet hvordan oppnå effektiv bruk av de samlede personellressursene, samt hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres.

I mandatet heter det blant annet: Sosial ulikhet i tannhelse er en global utfordring, og også et problem i Norge. Prosjektet med et tverrfaglig tilbud til personer utsatt for tortur, overgrep og med sterk angst for tannbehandling (TOO) har avdekket et betydelig behov hos de som har oppsøkt tilbudet. Videre er det også slik at om lag ti prosent av befolkningen ikke oppsøker tannhelsetjenesten (SSB). Årsaken til et slikt udekket behov/underforbruk er i liten grad kjent, men både svak økonomi og dårlige levekår kan være en forklaring. Sykdomsbyrde gjennom opphopning av helse- og tannhelseproblemer, sammen med opphopning av dårlige levekår, kan ha betydning for hvordan tjenestene bør organiseres og finansieres.

Utvalget

Utvalget skal ledes av Evy-Anni Evensen, som blant annet har vært fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune, rådmann i Lyngdal kommune og kommunalsjef i Nissedal. Evensen var også medlem av utredningen som ble gjennomført i 2004-2005, (NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet - Et godt tilbud til de som trenger det mest).

NTFs president, Heming Olsen-Bergem, og leder av Sentralt forhandlingsutvalg, Farshad Alamdari, er oppnevnt som utvalgsmedlemmer. Utvalget består av syv kvinner og seks menn med ulik geografisk og faglig bakgrunn fra samfunnsøkonomi, statistikk, jus, offentlig og privat tannhelsetjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet skal lede frem til en NOU (Norges offentlige utredninger) innen utgangen av juni 2024, og det kan komme delrapporter underveis.

Les mer om utredningen, mandatet og utvalget på
regjeringen.no