Ny retningslinje for barn og unge

Det helsefremmende og forebyggende står sentralt i den nye retningslinjen for barn og unge under 20 år, skriver Helsedirektoratet om retningslinjen som ble presentert 6. april.


Retningslinjen inneholder mange anbefalinger om primærforebyggende tiltak for å unngå tannsykdom. Dessuten anbefales det å behandle og hindre utvikling av sykdommen karies i tidlige faser, slik at det ikke blir nødvendig å bore og legge fylling i tanna.
Retningslinjen for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år er omfattende, med vel 50 anbefalinger fordelt over 12 kapitler.
Målgruppen for retningslinjen er ledere av Den offentlige tannhelsetjenesten og personell som yter tannhelsetjenester til barn og unge, også i privat sektor.

Tverrfaglig samarbeid har fått mye plass i retningslinjen. Tannhelsetjenestens ledelse bør ha samarbeidsavtaler med kommuner og helseforetak og legge til rette for at tannlege/tannpleier kan samarbeide tverrfaglig rundt den enkelte pasient.

Barn og unge med særlige behov
I den nye retningslinjen er barn og unge med særlige behov løftet frem i eget kapittel.
Gruppen omfatter barn og unge med kognitive-, psykiske eller somatiske helseutfordringer og/eller habilitering- eller rehabiliteringsbehov.
Tannhelsetilbudet til disse barna er mangelfullt og skjevfordelt. Det anbefales å bygge opp og organisere tilbudet for å sikre dem lik tilgang til likeverdige tannhelsetjenester av god kvalitet og tilrettelagt for den enkelte. Dette bør gis av tannhelseteam med særskilt kunnskap om målgruppen eller ved å få råd eller henvise til barnetannlege(spesialist i pedodonti).
Mange fylker har ingen barnetannleger og det anbefales at hvert fylke skal sørge for å ha tilstrekkelig antall av disse spesialistene.

Barn som er redde for å gå til tannlegen
Andre som får spesiell oppmerksomhet er barn og unge med tannbehandlingsangst. Tannhelsepersonell skal forebygge tannbehandlingsangst og gå varsomt frem ved tannbehandling av barn. Det anbefales at fylkene har tilrettelagt tilbud for barn som ikke mestrer tannbehandling - tverrfaglige team med psykolog og tannhelsepersonell. Noen fylker er i gang med å bygge opp tilbud i samarbeid med regionalt odontologisk kompetansesenter.

Opplysningsplikt til barnevernet
Retningslinjen har dessuten et kapittel om barnemishandling, overgrep eller omsorgssvikt av barn og unge med anbefaling om tannhelsepersonellets opplysningsplikt til barnevernet og at "Tannhelsepersonell bør ha kunnskap om hvilke tegn som kan gi grunn til å tro at barn kan være utsatt vold eller overgrep".

Les retningslinjen her: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar