Personvernnemda og Legelisten.no fikk medhold i tingretten

Retten sier at Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet har mulighet til å reservere seg. 

Bakgrunnen for dommen som falt 17. desember 2019, er at Legeforeningen gikk til søksmål, fordi foreningen mener at Legelistens publisering av anonyme vurderinger er i strid med EUs personvernforordning (GDPR). 

GDPR krever at all behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. Søksmålet var rettet mot staten, grunnet et vedtak i klageorganet Personvernnemda, som fastslår at helsepersonell ikke kan reservere seg mot offentliggjøring av slik informasjon. 

I dommen fastslår Oslo tingrett at Personvernnemdas vedtak er gyldig.  

«Å pålegge Legelisten.no å innføre en generell reservasjonsrett vil resultere i at nettsiden langt på vei mister sin informasjonsverdi», står det å lese i dommen. Retten viser til at pasienter er gitt rett til fritt valg av fastlege: «Dersom retten til fritt valg skal være reell, er informasjon om den enkeltes behandlers servicenivå nødvendig. Det gjelder selv om informasjonen ikke er knyttet til det rent medisinske.» Retten viser også til at det ikke finnes andre steder hvor subjektive vurderinger publiseres og kategoriseres.

«Legeforeningens vitner mente det burde være tilstrekkelig for å oppnå formålet ved at det ble mer vanlig med direkte tilbakemeldinger mellom lege og pasient. Å basere seg på at formålet oppnås ved at pasienter skal gi tilbakemeldinger til fastlegen i løpet av, eller etter en behandlingssituasjon, vil ikke være et realistisk og reelt alternativ», heter det i rettens vurdering. 

 «Pasienter vil i praksis heller ikke gi slike direkte tilbakemeldinger etterpå. Retten viser til styrkeforholdet mellom behandler og pasient, der pasienten er den svakeste part. Direkte tilbakemeldinger mellom behandler og pasient er derfor ikke et tilstrekkelig alternativ, slik retten ser det. Slike direkte tilbakemeldinger vil heller ikke bli kjent for andre pasienter.» 

Om anonyme vurderinger på nettsiden sier retten at den «har forståelse for at det kan være krevende for helsepersonell å måtte forholde seg til anonyme tilbakemeldinger, men at mange pasienter sannsynligvis ikke vil dele sine vurderinger dersom den som kommenterer må oppgi fullt navn.»

– Vi er fornøyde med at retten var enige i at vi har truffet et riktig vedtak i tråd med loven, sier leder Mari Bø Haugstad i Personvernnemda til Dagens Medisin, mens Legeforeningens president, Marit Hermansen, oppgir at hun er gjort kjent med avgjørelsen og kommer til å sette seg grundig inn i den. Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sier til NRK at de er skuffet over dommen. – Vi gikk til sak for å finne ut i hvor stor grad en anonym anmeldelse av enkeltleger kan publiseres. Det har Oslo tingrett avgjort, og vi vurderer å anke til lagmannsretten. Ankefristen utløper i slutten av januar 2020.

Les hele dommen fra Oslo tingrett her.