Internbleking er ikke regulert av kosmetikkregelverket

Maksimalgrensen på seks prosent hydrogenperoksid i tannblekeprodukter gjelder ikke for produkter til internbleking. Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en faktaartikkel om tannblekeprodukter, hvor det skilles mellom eksternbleking og internbleking.

Mattilsynet skriver at kun tannblekemidler som brukes på tennenes overflater er regulert av kosmetikkregelverket. Tannblekemidler til intern bleking i tannen, for eksempel utført av tannlege etter rotfylling, vil derfor ikke falle inn under definisjonen av kosmetikk. Dette er en presisering av kosmetikkregelverket som har vært etterspurt, og innebærer at tannleger igjen kan få tilgang til blekemidler med høyere konsentrasjon av hydrogenperoksid eller karbamidperoksid til internbleking av tenner. Mattilsynet har unngått å ta stilling til hvordan midler til intern bleking skal klassifiseres. Det er nærliggende å tro at de nå igjen blir medisinsk utstyr, og faller inn under regelverket for medisinsk utstyr. Det betyr at slike produkter må CE-merkes før de kan tillates solgt. Det er Legemiddelverket som håndhever dette regelverket.