Dekan skriver til stortingspolitikere

Dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet i Oslo har sendt epost til alle fraksjonsledere i Helse- og omsorgskomitéen i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2015.

Det ble sendt separate eposter til hvert enkelt parti. Nedenstående er den som ble sendt itl partiet Venstre. Eposten gjengis med Barkvolls tillatelse:

Til medlemmer av Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Jeg har merket meg innspill fra Den norske tannlegeforening under høringen med Helse- og omsorgskomiteen tirsdag 11. november. Som Dekan ved Det Odontologiske Fakultet ved Universitet i Oslo og som leder for Det nasjonale profesjonsråd for odontologiske fag i Universitets og Høyskolerådets regi, ønsker jeg å bifalle og utdype den bekymring som NTF tok opp med Helse- og omsorgskomitéen.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det i praksis å fravike prinsippet om å prioritere tannhelse til dem som trenger det mest. Jeg ser det som meget betenkelig at man kutter i refusjonsordningene til de svake gruppene og i tillegg ønsker å holde takstene på 2014-nivå uten å korrigere for prisstigning – noe som vil gi generelt dyrere tannhelsetjenester for de gruppene som har rettigheter etter trygdelovgivningen. Dette er utsatte pasientgrupper med store lidelser som Stortinget tidligere har prioritert.

Jeg gir ellers videre min fulle støtte til en ny behovsvurdering av kompetansesentrene og deres innhold.

Vi er enige med Den norske tannlegeforenings vurdering om at de regionale kompetansesentrene er i ferd med å utvikle seg til noe annet enn det som har vært Stortingets mål med sentrene. Den planlagte oppbyggingen i Oslo vil føre til sentralisering av kompetanse heller enn desentralisering og spredning av spesialister rundt omkring i landet. Dette vil klart kunne true kvaliteten på grunnutdanningen av tannleger.

Spesielt er vi bekymret for dimensjoneringen av et kompetansesenter i Oslo.

Regionale kompetansesentre ble etablert for sikre distriktene nok spesialister. Når det nå planlegges et fullskalakompetansesenter i Oslo (TKØ), kan dette umulig være et middel for å sikre distriktene flere spesialister, slik intensjonen bak tidligere stortingsvedtak har vært. I Oslo finnes jo allerede landets største spesialistutdanning. I tillegg har østlandsregionen allerede et svært godt tilbud av spesialister.

Akershus fylkeskommune som er en av eierne av TKØ, stemte i sitt fylkesting enstemmig nei til et fullskalakompetanse senter i Oslo og vedtok å trekke seg ut av TKØ. De pekte i sitt vedtak på at Universitet i Oslo i dag besitter slik kompetanse, og ser det unaturlig å bygge ned kompetanse på universitetsiden, for så å bygge opp et nytt kompetanse senter i fylkeskommunal regi, med den konsekvens at en del av utdanningskomponenten forsvinner.

Vi finner ikke dekning i Stortingets vedtak eller meldinger for at man faktisk ønsker oppbygging av et nytt, stort kompetansesenter der det allerede finnes et universitet med et velfungerende odontologisk kompetansemiljø.

Et fullskala kompetansesenter i Oslo (TKØ) vil konkurrere med fakultetet både om pasienter på spesialistnivå og om kvalifisert personell. Dette vil på sikt svekke grunnutdanningen ved fakultetet i Oslo.

UiO er i dag den institusjonen som produserer absolutt flest doktorander og spesialister innenfor odontologi i landet – vi er selvsagt vårt ansvar bevist når vi mottar statlig støtte til utdanning av spesialister og dobbeltkompetansekandidater. Fakultetet har et sterkt engasjement i å utdanne kandidater både til kompetansesentrene og ikke minst til Universitetet i Tromsø hvor man sliter med å rekruttere lærere til grunnutdanningen av tannleger. Undervisningen der er i dag avhengig av at lærekrefter fra Oslo i helt sentrale fag. En rekke av våre lærere pendler i dag til Tromsø – noe som indikerer klart at UiO ønsker å ta et nasjonalt ansvar for den bekymringsfulle situasjonen når det gjelder lærekrefter i Tromsø.

Norge er et lite land og det er vanskelig å se behovet for alle kompetansesentrene og at de alle skal være i fullskala. Behovene vil nødvendigvis være annerledes i Arendal enn i Oslo. Vi kan heller ikke forventes å utdanne kompetent personell med klinisk spesialitet og forskningskompetanse til alle disse kompetansesentrene HOD nå stiller seg bak. Opprinnelig var det ett i hver helseregion. I region Vest er det allerede blitt 3.

UiO har signalisert tydelig at man ønsker seg et kompetansesenter i Oslo men kun rettet inn mot de grupper den offentlige tannhelsetjenesten i dag har ansvar for, i tillegg til grupper som har vært utsatt for vold tortur og overgrep. Her vil UiO og et kompetansesenter ha et godt utgangspunkt for samarbeid basert på felles interesser både på forsknings og utdanningssiden.

En av intensjonene med kompetansesentrene var at de også skulle bedrive desentralisert spesialistutdanning av tannleger for å sikre spredning av spesialister i Norge. UiO har bidratt til dette som faglig ansvarlig for utdanning av kjeveortopeder både i Tromsø, Skien og Trondheim. Men å drive desentralisert spesialistutdanning på Majorstuen – 1 kilometer fra fakultetet kan umulig ha vært intensjonen i Stortingsmeldingen. I alle tidligere Stortingsdokumenter har det hele tiden vært klart det er Universitetene som skal ha det faglige ansvaret for spesialistutdanningene.

Det kan altså stilles en rekke større spørsmål knyttet til utviklingen av de regionale kompetansesentrene, og vi forundres over at man med en slik situasjon foreslår en betydelig økning i bevilgningene til sentrene. At økningen finansieres med kutt i refusjonsordningene til utsatte pasienter stiller det hele i et ekstra spesielt lys. Som et minimum bør vi ta oss tid til en grundig og oppdatert behovsvurdering før Stortinget eventuelt ved en senere anledning oppjusterer støtten til sentrene.

Som Tannlegeforeningen påpekte i høringen på tirsdag, kan man med å avlyse den foreslåtte økningen til kompetansesentrene på en provenynøytral måte skjerme de mest utsatte pasientene for kutt kommende år.

Jeg svarer gjerne på spørsmål dersom dere ønsker utdypende informasjon.

Med vennlig hilsen

Pål Barkvoll, dr.odont

Dekan, Det Odontologiske Fakultet

Professor i Oral Kirurgi og Oral Medisin

Universitetet i Oslo

Tel: 22852226

Fax: 22852341