Ny frist og nye priser hos NPE

Fristen for å melde inn endringer til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er forlenget til 1. mars. Prisene er økt ganske betydelig, som følge av at NPE har vurdert risiko og skadetilfeller innenfor private helsetjenester, som kom inn under ordningen i 2009, skriver NTFs nettsted.

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE.

Nye tilskuddssatser

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye priser (tilskuddssatser) i forbindelse med endring av «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten». Forskriftsendringen ble vedtatt i januar og trådte i kraft 1.2.2013. Prisene er endret i tråd med de erfaringene man har gjort i den perioden privat helsetjeneste har vært omfattet av ordningen. Se mer informasjon på NPEs nettsider.

Frist for registrering 2013

Opplysningene registreres elektronisk via NPEs nettside. Portalen for registrering har vært stengt en periode på grunn av teknisk oppgradering.Dette var nødvendig for å tilpasse portalen til forskriftsendringen. Fristen for registreringer i 2013 er derfor utsatt til 1. mars.

Innmelding 2013

Oppstart av nye virksomheter skal meldes fortløpende gjennom året og innen en uke etter oppstart av pasientbehandling.

For virksomheter som har startet opp i perioden 1. januar – 1. mars 2013, er det tilstrekkelig at innmelding skjer innen 1. mars 2013. Dette på grunn av den tekniske oppgraderingen av portalen.

Oppdatering

For virksomheter som er innmeldt i ordningen, har NPE registrert kontaktinformasjon, sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk. Virksomhetene kan sjekke hvilke opplysninger som er registrert ved å gå inn på portalen, se lenke nedenfor.

Faktura

De opplysningene NPE har registrert i portalen danner grunnlag for årets faktura. Denne vil bli sendt ut i månedsskiftet mars/april.

Informasjon

Du finner mer informasjon og lenke til portal på NPEs nettsider.