Fire tannleger mistet autorisasjonen i 2009

Tall fra Statens helsetilsyn viser at fire tannleger ble fratatt autorisasjonen i 2009. I 2008 var det ingen tannleger som fikk denne reaksjonen av Statens helsetilsyn. Antallet advarsler mot tannleger i 2009 var én, mot fire i 2008. 

Helstilsynet melder totalt sett om flere reaksjoner i 2009 enn i 2008. Statens helsetilsyn behandlet også flere saker i 2009. 301 tilsynssaker ble behandlet i 2009, mot 224 i 2008. Det ble gitt 235 reaksjoner, som er en økning på 80 fra 2008. 99 helsepersonell mistet til sammen 108 autorisasjoner/lisenser i 2009. Dette er en økning fra 63 i 2008. Økningen i tilbakekall skyldes i all hovedsak en sterk økning i saker som gjelder bruk av rusmidler. Det har også vært en økning i antall advarsler, fra 70 i 2008 til 89 i 2009. 

Den 1. november 2008 trådte helsepersonelloven § 59a i kraft. Bestemmelsen inneholder en ny reaksjonsform som gir Statens helsetilsyn adgang til å begrense helsepersonells autorisasjon uten at vilkårene for tilbakekall er oppfylt. Det kan settes begrensinger i tilfeller hvor advarsel ikke vurderes som tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerheten. Åtte helsepersonell fikk begrensninger i sin autorisasjon i medhold av denne paragrafen i 2009. Fem av begrensingene gjaldt leger.