NTF hører fra seg

Den norske tannlegeforening er høringsinstans i mange saker på ulike politikkfelt, og i NTFs sekretariat er det mange som bidrar i å utforme høringssvar. Sammen med presidenten meisles og utdypes politikk på vegne av medlemmene. Her følger en liten oversikt over hvilke saker vi har involvert oss i våren 2024.

Tekst:
Christian PollockFjellstad 

Rådgiver politikk og kommunikasjon, NTF

I fjor, som i år, er våren en periode med litt lavere aktivitet fra myndighetenes side. NTF har levert sju høringsuttalelser og innspill til direktorat, departement og Stortinget. Sekretariatet ligger dog ikke på latsiden og jobber også med innspill som brukes inn i arbeidet med to pågående offentlige utredninger. Foruten arbeidet med Tannhelseutvalget, der presidenten sitter som medlem, er sekretariatet også involvert i en intern arbeidsgruppe for Akademikerne, som jobber med Kompetansereformutvalget.

De sju sakene

Høringsåret 2024 begynte tidlig med innspill til Stortingsmelding 5 (2023-2024) om en motstandsdyktig helseberedskap. Tannhelsetjenesten var nok en gang uteglemt fra en melding om helse, og NTF ser det som særs naturlig at tannhelsetjenestene og tannhelsepersonellet må inkluderes i helseberedskap. NTF mener at tannhelsetjenestene i offentlig og privat sektor må inkluderes i planverkene for helseberedskapen. Personellet i tjenesten må trenes og øves på en slik måte at de kan yte den beste munnhelseberedskap og helseberedskap for befolkningen. Det vil blant annet også kreve en betydelig innsats for å sikre god digital samhandling innad i tannhelsetjenesten og mot den øvrige helse- og omsorgstjenesten.

NTF er også bedt om å levere innspill til arbeidet med en ny melding om prioritering i helsetjenesten, der vi også ser oss nødt til å påpeke at tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten. Tannhelsetjenesten er en viktig ressurs i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og tannleger innehar breddekompetansen innenfor forebyggende munnhelsearbeid og behandling av munnhulesykdommer og helseplager i nærliggende regioner. En velfungerende tannhelsetjeneste kan derfor avlaste resten av helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Vi har også fått anledning til å gi innspill om hvilke erfaringer tjenesten har med hvordan rettighetene til personer uten fast opphold praktiseres, og å foreslå tiltak som kan gjøre det enklere å praktisere regelverket. NTF mener at alle som oppholder seg i Norge bør ha rett til nødvendige helsetjenester, inkludert tannhelsetjenester, basert på helsefaglige vurderinger, men resultatet av dagens regelverk er at noen mennesker ikke får nødvendig helsehjelp, eller må vente til situasjonen blir akutt. I enkelte tilfeller blir pasienter henvist vekk fra offentlig tjeneste da rettighetene ikke er lovfestet. Pasientene må derfor oppsøke privat tjeneste uten å være sikret økonomisk bæreevne. Vår anbefaling er å endre lovverket for nettopp å sikre personer uten fast opphold tilgang til nødvendig tannbehandling.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt på høring forslag til innstramming på ytelser som gis flyktninger som ankommer Norge. Hensikten med forslagene er å gjøre Norge like attraktivt, det vil si mindre attraktivt, som våre nære nordiske naboland. NTF har ikke støttet forslagene da de begrenser tilgang til nødvendig helsehjelp. Snarere mener NTF tvert imot, at myndighetene må sikre at alle, uavhengig av oppholdsstatus, får den nødvendige tannbehandlingen de trenger for å bevare sin helse og livskvalitet.

Sammen med blant annet Nasjonalforeningen for folkehelsen har NTF jobbet for å få på plass en regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. Etter et anmodningsvedtak fra Stortinget er regjeringen nå i gang med arbeidet. Helse- og omsorgsdepartement har blant annet fremmet forslag om endringer i matloven, hvilket NTF støtter.

Regjeringen er også i gang med en nasjonal livskvalitetsstrategi og NTF mener seg berettiget til ikke å bli glemt i dette arbeidet. Vi vet av tann- og munnsykdommer gjennom hele livsløpet påvirker munnhelserelatert livskvalitet, og da er det viktig at munnhelse omtales i den nye nasjonale livskvalitetsstrategien.

Sist, men ikke minst, har regjeringen oversendt Stortinget en egen lovproposisjon (melding) med forslag om endringer i tannhelsetjenesteloven. NTF er, som flere av høringsinstansene, skeptisk til at det foreslås endringer i lovverket nå, før Tannhelseutvalget har levert sin rapport. NTF støtter likevel prinsipielt forslag om lovfestet rett til nødvendig tannhelsehjelp for enkelte personer med rusmiddelavhengighet og til personer innsatt i fengsel, under kriminalomsorgen, men vi er fortsatt kritiske til forslaget om å lovfeste rettigheter til aldersgruppen 21–24 år. NTF er også positive til oppheving av prioriteringsbestemmelsen mellom de ulike gruppene som er listet opp i loven. NTF er særlig kritisk til departementets nye forståelse av hvem et regelmessig og oppsøkende tilbud skal gjelde for, og vi fremholder at alle grupper, foruten gruppe D, faktisk trenger regelmessig og oppsøkende tilbud.

Ønsker duålese selve høringssvarene, innspillene og notatene såfinner du dem på NTFs nettsider. Spørsmål kan besvares av sekretariatet ( post@tannlegeforeningen.no ).