Oversikt over forskrivninger av antibiotika

Folkehelseinstituttet (FHI) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo (UiO) lanserer nå «Antibiotikarapport». Der vil fastleger i Norge finne en detaljert og gjennom­arbeidet oversikt over hvor mye og til hvilke sykdommer de har forskrevet antibiotika.

Legene vil også kunne sammenligne egen forskrivning med gjennomsnittet både på fylkesnivå og nasjonalt.

– Antibiotikaresistens er en global helseutfordring, og statusen for antibiotikaresistens i verden er bekymringsfull. Rapporten vi nå lanserer digitalt kan bevisstgjøre fastlegene i deres egen praksis på utskrivning av antibiotikaresepter, sier Mohammad Nouri Sharikabad, avdelings­direktør i avdeling for legemiddelstatistikk ved FHI.

– Den digitale rapporten i kombinasjon med mulighet for kursing og kollegialt samarbeid vil kunne heve kvaliteten av behandling av infeksjonssykdommer med riktigere bruk av antibiotika, noe som vil bidra til arbeidet mot økende antibiotika­resistens, uttaler Sharikabad.

I Norge har vi relativt lave forekomster av antibiotikaresistens sammenlignet med mange andre land. Dette skyldes blant annet streng regulering og kontroll av antibiotikabruk hos mennesker, i mat­produksjon og i dyrehold, samt effektive smitteverntiltak i helsevesenet. Likevel er det økende bekymring for resistens også i Norge.

Mesteparten av antibiotikabruken i Norge kommer av resepter fastleger har skrevet ut til sine pasienter. FHI og ASP ved UiO har utviklet et digitalt system der leger i primærhelsetjenesten (fastleger) nå får tilgang til en kvalitetsrapport over sin antibiotikaforskrivning basert på data fra Legemiddelregisteret (LMR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).