Hva sier studentene?

La oss bli inspirert

Derja Awdi Husein-OmaR 

Styremedlem i NTF student

Den årlige undersøkelsen Studiebarometeret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) er publisert, og viser resultater som omfatter tidsbruk på studierelaterte aktiviteter, studie- og læringsmiljø, sosialt og faglig miljø, samt tilbakemelding og veiledning fra faglige ansatte.

Blant norske studenter er det tilsynelatende odontologistudentene som skårer høyest på antall timer disponert til studierelaterte aktiviteter i løpet av en uke. Studentene viser dedikert tilnærming til studiene med et gjennomsnittlig tidsbruk på 47,7 timer ukentlig. Dette kan sammenlignes med en gjennomsnittlig arbeidsuke på 37,5 timer, som er betydelig mindre. Flere studenter balanserer den travle studiehverdagen med en deltidsjobb for å opprettholde en viss levestandard. Sett i sammenheng med de økende prisene på boligleiemarkedet, samt prisøkning på diverse dagligvarer, vil det i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig med studiestøtten. Studenter vil i så tilfellet dekke det økonomiske behovet med en deltidsjobb. Kombinert med faglige krav, er det ekstra utfordrende å være tannlegestudent i dag.

I lys av tidsbruken og arbeidsmengden som blir lagt inn i studiene, er det viktig å se på kvaliteten på det sosiale og faglige miljøet blant studentene. Øverst på rangeringen ligger Universitetet i Bergen (UiB) med 4,1 (på en skala fra 1 til 5), som er relativt høyt, Universitetet i Tromsø (UiT) ligger på 3,8 og Universitetet i Oslo (UiO) på 3,6. Sammenlignet med resultatene fra 2023 er det ingen endring hverken ved UiB eller UiO. UiT har en liten økning fra 3,7 til 3,8. Et trivelig student- og læringsmiljø er integrert i opplevelsen av å være student, som både sørger for personlig og faglig utvikling.

Når vi ser nærmere på resultatene for «formidling og undervisning» har UiO en konsekvent vurdering på 3,5-3,6 siden 2020. UiT har en positiv økning fra 3,1 til 3,4 siden 2022, mens UiB har en nedgang fra 3,7 til 3,3 i samme periode. Sett i sammenheng med andre helse-, sosial- og idrettsfag, som har en snittverdi på 3,7, avviker alle de tre odontologiske lærestedene fra gjennomsnittet. Kvaliteten på undervisningen og kunnskapsoverføringen er bærebjelker for både studentenes prestasjoner, samt motivasjon og engasjement for læring. Variasjonene kan reflektere eventuelle endringer i undervisningsmetoder, hvor da UiT trolig har vellykkede tiltak, mens UiB kanskje har innført endringer i undervisningen som har medført mer misnøye blant studentene.

Undersøkelsen er et godt verktøy som reflekterer studentenes opplevelse av flere aspekter av utdanningen, som organisering, læringsmiljø, vurderingsformer osv. Altså identifiseres både styrker og svakheter ved utdanningssystemet på et nasjonalt nivå fra studentenes perspektiv.

Vi i NTF Student ønsker å rette oppmerksomheten mot å ta mer lærdom fra studiestedene med søkelys på å etterstrebe og ta inspirasjon fra styrkene, samtidig som vi identifiserer potensialet for forbedring. Det er av stor betydning å stille de relevante spørsmålene, som for eksempel hva slags tiltak som er blitt implementert ved undervisningsformen ved UiT som fremmer mer fornøydhet blant studentene? Og hva ligger til grunn for det gode sosiale miljøet ved UiB?

Vi oppfordrer til et miljø med felles mål, og heller la rivaliseringen mellom studentbyene være forbeholdt Geilo og odontologiske leker (OL) – der konkurransen virkelig kan få skinne!