Spør advokaten

Truende pasient

Jeg har en pasient som har fremsatt trusler mot både meg og sekretæren min. Vi har ikke lyst til at pasienten skal komme tilbake til klinikken, men er det sånn at vi kan nekte pasienten videre behandling?

Silje StokholmNicolaysen 

Advokatfullmektig i NTF

Svar:

Utgangspunktet er at man kan nekte å fortsette behandlingen av pasienten dersom man har en rimelig/saklig grunn til dette. Dette følger forutsetningsvis av helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder som følger:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonenfor øvrig.»

Det å unnlate å ta en pasient under behandling kan etter omstendighetene være et brudd på forsvarlighetskriteriet slik det fremgår av bestemmelsen, med mindre man som nevnt har en saklig grunn for nektelsen. Slik jeg forstår det har ikke pasienten tillit til behandler, og opptrer truende også overfor øvrig personell i klinikken. Pasientens oppførsel og mangel på tillit vil etter min oppfatning kunne være grunn til å avvise videre behandling av pasienten, uten å komme i strid med hverken forsvarlighetskravet i helsepersonelloven eller NTFs etiske regler.

Til orientering reguleres situasjonen også av NTFs etiske regler § 2-4 (Fullføre behandlingen på en god måte). Bestemmelsen lyder:

«Behandlingen skal fullføres, såfremt den ikke avbrytes av pasienten, eller dersom det foreligger rimelig grunn for dette. I så fall må tannlegen gjøre det klart for pasienten at vedkommende ikke er ferdigbehandlet. Pasienten skal gis adekvat informasjon om videre behandlingsbehov med råd for videre ivaretagelse av egen tannhelse.»

I en artikkel skrevet av NTFs etikkråd uttales følgende om hva som kan være «rimelig grunn» for å avslutte behandlingen:

«At pasienten ikke kan betale vil være et eksempel, med mindre det er snakk om øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven eller dersom det kan medføre skade å la være å fullføre en behandling. I tillegg til økonomiske grunner, kan nevnes tilfeller der pasienten eller pasientens ledsager opptrer krenkende, truende eller utøver vold mot noen i behandlingsteamet.» (lenke til artikkelen: http://www.tannlegetidende.no/i/2013/5/dntt-517415 ).

Det er viktig å journalføre hva slags informasjon som er gitt til pasienten i en slik prosess, og å understreke at pasienten ikke er ferdigbehandlet. Det høres ut som om en politianmeldelse også kan være på sin plass her, eller i alle fall å være tydelig overfor pasienten om at forholdet blir politianmeldt dersom vedkommende fortsetter å ta kontakt med tannlegen eller klinikken.

NTFs Avdeling for jus og arbeidsliv får jevnlig henvendelser fra tannleger som har sett seg nødt til å avslutte behandlingsforhold med pasienter, og vet at det kan være vanskelig å stå i. Ta gjerne kontakt dersom du opplever slike hendelser!