Svar til Bjørn Joh. Fuglem:

Tannlegenes rolle i den norske totalberedskapen

HemingOlsen-Bergem 

President i NTF

Først vil jeg takke for et godt innlegg og for engasjementet om beredskap og totalforsvaret.

Forsvarets tannhelsetjeneste (FTHT) er en underavdeling under Forsvarets sanitet (FSAN), og vil sannsynlig ha en sentral rolle i kompetanseheving og oppgavetildeling for de tannlegene som er en del av de operative leveransene i krig og alvorlige kriser. Det er i tillegg slik at det nå gis kompetanse i akuttmedisin/HLR og AHLR ved grunnutdanningen ved de norske universitetene. Så kreves det selvsagt både gode planverk og rett kompetanse, som også øves hvis vi skal få det hele til å fungere. Dette er et myndighetsansvar, og det løfter NTF tydelig overfor Helsedirektoratet og øvrige beredskapsmyndigheter.

Totalberedskapskommisjonen peker også tydelig på at vi ikke er nok helsepersonell i fred til å ivareta beredskap i krise og krig. Det utdannes ikke nok leger og sykepleiere i Norge, og det er stor manko også i andre helsegrupper. Kommisjonen peker på oppgaveglidning, slik som du også peker på i din kommentar. Det betyr at tannleger må gis tilleggskompetanse, men det må baseres på beredskapsplanverket. Vi må vite hva vi skal brukes til for så å bli gitt den rette kompetansen.

Akutte tannlegetjenester er og bør være en samfunnskritisk struktur som må bevares i krise og krig.

Så peker du også på et viktig moment rundt cyberaktiviteten, og -sårbarheten. Akutte tannlegetjenester er og bør være en samfunnskritisk struktur som må bevares i krise og krig. Ikke bare for de stridende, men for hele befolkningen. Det kan ikke den offentlige delen av tannhelsetjenesten klare alene. Det må komme på plass et planverk som også omfatter bruk av privat sektor, helt i tråd med anbefalingene til Totalberedskapskommisjonen. Samhandling og samvirke i fred legger grunnen til at vi kan få dette til i kriser, sivilt og militært.

Takk for at du løfter dette, og takk for gode tanker. Dette er en viktig og spennende diskusjon som vi alle bør være med på. Det påvirker oss alle.