Øker stresset?

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør

Foto: Jorunn Greiff Solli.

En nylig gjennomført svensk undersøkelse peker på ting som fører til stress i tannlegers arbeidshverdag. Undersøkelsen viser også at stressnivået blant ansatte i den svenske Folktandvården, tilsvarende Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge, ikke avtar. Undersøkelsen er omtalt i denne utgaven av Tidende.

Det sies at årsakene til stress handler om svakheter i arbeidsmiljøet og organisatoriske mangler og at stress som følge av stor arbeidsbelastning har sammenheng med høy grad av sykefravær.

Dette rimer ganske godt med det som rapporteres fra Den offentlige tannhelsetjenesten her i landet.

Vi har ikke før mottatt artikkelen som handler om stress blant offentlige tannleger i Sverige, så befinner vi oss på NTFs tariffkonferanse, og hører det samme fra NTFs tillitsvalgte i offentlig sektor. I mars var de samlet på Gardermoen, og rapporterte om hovedutfordringene i de respektive virksomhetene. Problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert tannhelsepersonell fremstår som den største utfordringen både i Den offentlige tannhelsetjenesten og ved universitetene. Stadig flere stillinger står ubesatt, enten i kortere eller lengere tid. De som er på jobb presses når stillinger ikke er besatt, noe som ofte fører til sykefravær og dermed et ytterligere voksende behandlingsetterslep. Samtidig er pasientene i Den offentlige tannhelsetjenesten vesentlig mer utfordrende og krevende enn ellers i tannhelsetjenesten. Arbeidshverdagen i Den offentlige tannhelsetjenesten er blitt vesentlig tyngre enn for bare noen få år siden, rapporteres det.

Stress er vanlig og stress er smittsomt. Når en tannlege er stresset sprer stresset seg lett til kolleger og de andre på jobben.

Henvendelsene fra tannleger til den svenske fagforeningen Tjänstetandläkerna er gått fra å handle mest om belastningsrelaterte plager til i økende grad å handle om stressrelaterte plager. Stressproblemene er mange ganger vanskeligere å håndtere, sier en av lederne i foreningen. Hun legger til at stressplager rammer alle grupper tannleger og at det likevel er oppsiktsvekkende å se at det er påfallende mange unge tannleger, som akkurat er kommet ut i yrkeslivet, som opplever psykisk ubehag og stressrelaterte plager. Hun omtaler det som en brutal start på yrkeslivet og legger til at de kanskje har hatt for store forventninger – og at den første jobben og introduksjonen til yrket ikke ble som de hadde tenkt.

Stress er et tema som diskuteres stadig oftere, heter det. Og det snakkes mye om hvordan man skal få tid til alt, både det kliniske arbeidet og den administrative delen av jobben. Dette er en problemstilling som helt sikkert er like relevant i privat sektor, der tannlegen i tillegg må sørge for at det både går rundt og helst med overskudd økonomisk. Vi møter en relativt nyetablert tannlege i denne utgaven av Tidende, som gir oss innblikk i sin arbeidshverdag. Han har, for ordens skyld, ikke sagt at han er stresset.

Studentene er en annen gruppe som har mye å gjøre. Heller ikke her har vi hørt at stress er et problem, bare så det er sagt. Og nå skal de snakke for seg i en ny spalte som vi har kalt Hva sier studentene?