Shoresh Afnan, Jashan Singh Kamboj, Ulf Riis og Tore Bjørnland

Spyttstein i munngulvet – en kasuistikk

ShoreshAfnan 

Oral kirurg, spesialtannlege. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Jashan SinghKamboj 

Stud. odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

UlfRiis 

Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

ToreBjørnland 

Dr.odont, professor emeritus. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sialolitt, eller spyttstein, er en tilstand som påvirker spyttkjertlene og forårsaker ofte smerte og funksjonelle problemer. Denne artikkelen diskuterer et klinisk kasus ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo. Kasuset belyser utfordringer og hensyn ved diagnostisering og behandling av sialolitt i Norge. Pasienten var en 45 år gammel kvinne, hvor en radiologisk kunne se en radiopak lesjon i munngulvet. Basert på klinisk og radiologisk undersøkelse ble diagnosen sialolitt stilt, og det ble utført en sialolithotomi for å fjerne spyttsteinen. Diskusjonen dekker etiologi, radiologiske kjennetegn og behandlingsalternativer for sialolitt, samt understreker viktigheten av nøyaktig diagnostisering og klinisk erfaring.

Sialolitt, også kalt spyttstein i dagligtale, er en relativt vanlig patologisk tilstand som påvirker spyttkjertlene, og kan resultere i smertefulle symptomer og funksjonelle utfordringer, som ubehag ved økt spyttproduksjon og betennelse av kjertelutgangen [1]. Sialothiasis er den mest obstruktive lidelsen i de store spyttkjertlene, og er vanligst blant individer som er mellom 30 og 60 år [1][2].

Mengden norske studier som fokuserer spesifikt på sialolitt er begrenset. I denne artikkelen skal vi se nærmere på et klinisk kasus som ble henvist til Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Universitet i Oslo. Kasuset gir oss en mulighet til å utforske diagnostisering og behandling av anterior sialolitt på en praktisk måte, og gir et innblikk i utfordringene og vurderingene som helsepersonell kan stå overfor når de møter lignende kasus i klinikken.

Bakgrunn

En 45 år gammel kvinne ble henvist til Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Klinikk for spesialbehandling ved Universitetet i Oslo. Pasienten var på Avdeling for oral protetikk, IKO, UiO for kontrolll av implantater 3. kvadrant, da en radiopasitet ble oppdaget i venstre side underkjeve på panoramarøntgen (figur 1). Dette ble først oppfattet som en sklerose i benet.

Figur 1. Panoramarøntgen viser en fortetning over røtter og implantat i venstre side underkjeve.

Figur 2. Intraoral undersøkelse viser vertikal bendefekt for tann 35 men ingen tydelig sklerose i benet.

Figur 3. Axial­projeksjon venstre side underkjeve viser fortetning i munngulvet.

Det ble foretatt en periapikal undersøkelse av regio, hvor strukturen ikke var synlig (figur 2). En okklusalundersøkelse i form av aksialprojeksjon kunne avdekke en radiopak struktur beliggende i munngulvet lingualt for regio 34-36 (figur 3).

Periapikalbildet var da plassert mellom struktur og kjevekam, mens panoramaundersøkelsen gir en summasjonseffekt i regio.

Klinisk undersøkelse viser et velsanert tannsett med konserverende og protetiske erstatninger, samt normale og fuktige slimhinner. Pasienten har ingen smerter, men synes det er ubehagelig med en kul under tungen. Hun vil gjerne at vi fjerner forandringen. Det er ikke mulig å palpere forandringen ekstraoralt. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin henviser senere pasienten for CT-under­søkelse. (figur 4A og 4B.)

Figur 4 A-B. A: Axialt CT snittbilde underkjeve viser fortetning av ulik mineraliseringsgrad lingualt for kjevekammen venstre side. B: 3D CT bilde viser konkrement i munngulvet.

Figur 5. Intraoral undersøkelse gjort 3 år tidligere. Sensor er plassert lingualt for konkrement og viser mineralisering.

Basert på de kliniske og radiologiske undersøkelsene fikk pasienten diagnosen sialolitt – spyttstein. Det ble bestemt at det skulle utføres en sialolithotomi. Følgende prosedyre ble utført: Lednings­anestesi av nervus alveoalis inferior i kombinasjon med infiltrasjon­anestesi lingualt i regio 36. Det settes en låsesutur posterior for spyttsteinen (figur 6A). Spyttsteinen blir dissekert fram med skalpell og disseksjonssaks. Man frilegger hele forandringen og fjerner den in toto (figur 6B) og spyler deretter godt med fysiologisk saltvann, fjerner låsesutur og suturer med 3.0 Vicryl, og det er god hemostase. Kompress legges under tungen og man gir postoperativ informasjon.

Figur 6 A-C. A: Klinisk foto 3.kvadrant per-operativt av spyttstein med låsesutur posteriort. B: Post-operativt klinisk bilde av spyttstein. C: Klinisk foto av tilheling etter operasjon.

Kontroll etter 7 dager

Pasienten har ikke hatt noe smerter, ikke brukt smertestillende postoperativt og det er god tilheling med normal sensibilitet i tunge.

Diskusjon

Sialolithiasis er forårsaket av en sialolitt (spyttstein) som har fått utvikle seg i en spyttkjertel eller ductus. De anses som benigne neoplasmer. De kan dannes i alle spyttkjertler, også de mindre spyttkjertlene, men de forekommer hyppigst i glandula submandibularis (80-90 %), noe mer sjelden i glandula parotis (20 %) og svært sjelden i de mindre spyttkjertlene (5 %). Årsaken til at sialolitter hyppigst forekommer fra submandibularis kjertel er blant annet større avstand mellom kjertlene og utførselsgangens oppadgående åpning, den alkaliske og viskøse karakteren av salivaen, eller grunnet vinklingen på ductus [3].

Ved nærmere gjennomgang av tidligere røntgenundersøkelser, viste det seg at dannelsen av konkrementet var synlig på intraoralt periapikalbilde 3 år tidligere (figur 5).

Sialolitter lokalisert i ductus har ofte en mer sylindrisk form og en mer jevn ytre avgrensning enn sialolitter i hilus som ofte er større og mer ujevnt avgrenset. De kan komme opp størrelse på ca. 2–3 cm [3].

Panoramaundersøkelse vil kunne gi en indikasjon på lokalisering av konkrement.

Intraorale aksiale undersøkelser og såkalte spyttstensundersøkelser vil i de fleste tilfeller kunne identifisere slike forandringer ganske godt, 94,6 % [1]. Det er avgjørende med riktig projeksjon i disse undersøkelsene, for å få friprojisert objektet fra kjevekam for øvrig.

Eksponeringstiden (mAs) bør også senkes noe, da disse konkrementene kan ha ulik grad av mineralisering.

Når det gjelder henvisning til andre radiologiske modaliteter CBCT, CT, MR, ultralyd og sialografi, bør tommelfingerregelen være at det bør gjøres av den som skal utføre behandlingen. CBCT gir svært lav bløtvevskontrast, men kan være til hjelp i lokalisering.

Øvrige modaliteter er forbeholdt spesialavdelinger, hvor valg av modalitet bestemmes ut fra klinikk, lokalisering og størrelse på konkrement.

Ved røntgenologiske undersøkelser vil de ha et radiopakt utseende, dette på grunn av at komponentene består av kalsifiserte metallsalter/debris. De har ofte en lag-på-lag-struktur som et slags rede. Sialolitter vil kunne ha en kremaktige, gulaktige og oransje farge [2].

Årsaken til sialolithasis er heller ikke helt klarlagt. Årsakene kan være mulitfaktorielle. Det er foreslått at spyttsteiner dannes som resultat av lagring av kalsiumsalter rundt en sentral «rede» av deskvamerende epitelceller, fremmedlegemer, nedbrytende bakterielle produkter, mikroorganismer eller mukoide plugger

Når sialolitter formeres vil de kunne obstruere ductus og hemme normal fysiologisk funksjon av spyttkjertelen. Dette kan føre til en såkalt sialoadenitt, såkalt spyttkjertelbetennelse [5].

Når det kommer til lokalisering av submandibulære sialolitter ligger ca. 50 % av dem i distale del av ductus, ca. 20 % i proximale del og ca. 30 % i selve kjertelen [3][4].

Behandlingsalternativet for anteriore spyttsteiner er ofte kirurgisk intervensjon, pasienters livskvalitet kan øke betydelig etter behandling [7]. Sialolittene som er lokalisert i munngulvet fjernes direkte slik som beskrevet hos den aktuelle pasienten [3][6].

Erfaring og klinisk undersøkelse kan være gode hjelpemidler for riktig diagnose. Hvis en oppdager en lignende forandring i munn­hulen anbefales henvisning til oralkirurg for videre utredning.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Referanser

  1. Wilson KF, Meier JD, Ward PD. Salivary gland disorders. Am Fam Physician. 2014 1;89(11):882-8.

  2. Rzymska-Grala I, Stopa Z, Grala B, Gołębiowski M, Wanyura, H, Zuchowska A, et al. Salivary gland calculi – contemporary methods of imaging. Pol J Radiol. 2010 Jul; 75(3): 25-37.

  3. Lustmann J, Regev E, Melamed Y. Sialolithiasis. A survey on 245 patients and a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg. 1990 Jun;19(3):135-8. doi: 10.1016/s0901-5027(05)80127-4.

  4. Marx RE, Stern D. Oral and Maxillofacial Pathology: A Rationale for Diagnosis and Treatment. 2nd ed. Quintessence Publishing Co, Inc, 2012.

  5. Anjos AJ, et al. On oral calcifications: Sialoliths, dental calculi and tonsilloliths, Microscopy and Microanalysis. 19(S4), pp. 23–24. doi:10.1017/s1431927613000731. 2013.

  6. Zenk J, Constantinidis J. Al-Kadah B, Iro H. Transoral removal of submandibular stones. Arch Otolaryngol Head Neck surg. 2001:127:432-6.

  7. Lommen J, Schorn L, Roth B, Naujoks C, Handschel J, Holtmann H, et al. Sialolithiasis: retrospective analysis of the effect of an escalating treatment algorithm on patient-perceived health-related quality of life. Head Face Med. 2021 Mar 1;17(1):8. doi: 10.1186/s13005-021-00259-1.

English summary

SAfnan 
JSKamboj 
URiis 
TBjørnland 

Sialolithiasis in the floor of the mouth – A case report

Nor Tannlegeforen Tid. 2024; 134: 216-9.

Sialolithiasis, or salivary gland stones, is a common condition that affects the salivary glands, often causing pain and functional issues. This article discusses a clinical case at the specialist clinic at University of Oslo, highlighting the challenges and considerations in diagnosing and treating sialolithiasis. The case involves a 45-year-old woman with a radiopaque lesion in the floor of her mouth. Based on clinical and radiological examination the diagnosis was sialolithiasis, and a sialolithotomy procedure was performed to remove the stone. The discussion covers the causes, radiological features, and treatment options for sialolithiasis.

Korresponderende forfatter: Shoresh Afnan, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Pb. 1109, Blindern, 0317 Oslo. E-post: Shoresh.afnan@odont.uio.no

Akseptert for publisering 14.12.2023

Artikkelen er fagfellevurdert

Artikkelen siteres som: Afnan S, Kamboj JS, Riis U, Bjørnland T. Spyttstein i munngulvet - en kasuistikk. Nor Tannlegeforen Tid. 2024; 134: 216-9.

MESH: Salivary Gland Calculi; Pain; Salivary Ducts