Tilbakeblikk

1924

Hjelp til krigsrammede barn

«Indsamlingen til franske og belgiske barn, hvis fædre faldt i krigen, indbragte kr. 1000,00, der gjennem professor Ottesen er oversendt L’Aide Confraternelle, Paris.»

«Mænds arbeide – mænds ansvar – mænds ære

Naar en sier, at han har den største aktelse for en mand, og han sætter megen pris paa hans personlige mening, og at han haaber at han altid kan kalde ham sin ven, og naar han saa – trods denne store aktelse, trods denne sætten megen pris paa og trods det paaberopte venskap – finder at denne samme mand har begaat «en illojal handling», «lagt en mine under os»og «faldt foreningen i ryggen», saa han føler sig kaldet til at optræde paa standens vegne og med den indignation, som griper en, naar en føler samfundsmoralen krænket, ...

...og den moralsk indignerte herre burde kanske ogsaa ha tænkt paa et lite ord om at være ren og kaste den første sten! »

Utdrag fra et 10-siders tilsvar fra Holmboe-Henrichsen på innlegget «Offentlig slakting» av E.G. Christiansen

Fra 34. aargang, 2. hæfte, januar 1924

1974

«Foran 1974

Ved inngangen til 1974 er det flere forhold som må oppta og bekymre Den norske tannlægeforenings medlemmer og dens ledelse.

For det første den kraftige nedskjæring som har funnet sted i utgbygningstempoet for folketannrøkta i årene fremover. Langtidsprogrammet for 1974-1977 som ble lagt frem av regjeringen Korvald, representerte derfor en skuffelse med sitt status Quo i underkant av 40 nye tannlegestillinger per år i perioden, men vondt ble verre med statsbudsjettet for 1974 med bare 20 nye stillinger. …

Det hender vel aldri at noen går inn i et nytt år i trygg forvissning om at det blir et godt. Det man alltid kan være sikker på, er at det vil bringe problemer. Men den som har noenlunde realistiske forventninger har allikevel som regel grunn til rimelig optimisme ved et årsskifte.»

Fra Tidende nr. 1, 1974

2014

«Viktig seier

Høyesterett ga 17. desember i fjor Fagforbundet medhold i at tannhelsesekretærer som har vært utsatt for kvikksølv, har fått yrkessykdom. Dermed har staten endelig tapt saken som de anket etter dommen i lagmannsretten i januar 2013. Også lagmannsretten slo fast at den tidligere tannhelsesekretæren har en yrkessykdom som følge av kvikksølveksponeringen hun har vært utsatt for.

Høyesterettsdommen er prinsipielt viktig. Forbundsadvokatene har omkring 100 saker for medlemmer som mener de har fått helseskader av kvikksølv, og som venter på avgjørelse om yrkesskadeerstatning. Dommen i Høyesterett gir en prinsipiell avklaring på lovtolkningen i disse yrkesskadesakene, skriver fagforbundet.no.»

Tidende nr. 1, 2014