Nye policydokumenter vedtatt av NTFs representantskap

Blant mange store saker på årets representantskapsmøte var deltakerne bedt om å ta stilling til hele fire policydokumenter på utvalgte innsatsområder som peker ut retningen for NTFs politikk. Det var mye engasjement rundt policydokumentene i ulike kanaler både i forkant og under selve møtet.

TonjeCamacho 

Kommunikasjonsrådgiver

Morten H.Rolstad 

Generalsekretær i NTF

Fremtidens tannhelsetjeneste: Ansvar, finansiering og organisering

Spesielt var det mange innspill og meninger rundt dokumentet om fremtidens tannhelsetjeneste. På vegne av hovedstyret innledet NTFs president Heming Olsen-Bergem med å peke på at noen formuleringer i dokumentet kan ha åpnet for feiltolkninger av både innholdet i og hensikten bak dokumentet. Spesielt har diskusjonen i sosiale medier vært preget av dette.

Presidenten presiserte at det som omtales som «det offentliges ansvar» i dokumentet, ikke betyr at tjenestene skal tilbys gjennom Den offentlige tannhelsetjenesten, slik enkelte har tolket det som. Han påpekte at NTF selvsagt arbeider for at den private tannhelsetjenesten skal bestå, at NTF ønsker et bedre samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, og at den private tannhelsetjenesten fortsatt skal være en viktig del av tjenestetilbudet. Men finansieringen og ansvaret må i større grad ligge hos myndighetene, altså «det offentlige», for å sikre at befolkningen mottar de tannhelsetjenestene de har behov for. Ordlyden i det endelige dokumentet ble endret slik at dette ikke skal kunne misforstås.

Kjernen i policydokumentet er at myndighetene skal ha, og må ta, ansvar for å sikre hele befolkningen tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppnå dette er økt offentlig finansiering avgjørende.

Flere av representantene la vekt på at pasienten skal være i fokus, og at pengene i større grad må følge pasienten. Det ble også etterspurt større vektlegging av behovet for trygdestønad til forebyggende arbeid, og det ble fremmet bekymringer og innspill rundt kjedenes posisjon i markedet.

En representant foreslo å utsette saken til det foreligger mer kunnskap, og dessuten at man bør se an hva som kommer i den bebudede NOUen fra tannhelseutvalget. Dette ble motargumentert med at policydokumentet ikke skal angi forslag på modeller eller konkrete løsninger, men derimot inneholde prinsipper og angi retning for NTFs politiske arbeid. Det skal være et verktøy for hovedstyret til å kunne påvirke tannhelsepolitikken i praksis, og mandatet bør derfor være tydelig presisert før tannhelseutvalget legger frem sin utredning sommeren 2024.

Utsettelsesforslaget ble avvist med stort flertall, og diskusjonen rundt policydokumentet fortsatte. All ære til redaksjonskomiteen, som fikk en stor jobb med å gjennomgå alle de ulike endringsforslagene og satt til langt på natt med revisjonsarbeidet. Først ved midnatt fredag fikk delegatene tilsendt redaksjonskomiteens innstilling, og etter en grundig gjennomgang av alle punktene ble det endelige policydokumentet enstemmig vedtatt lørdag.

Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid

Det andre policydokumentet som ble vedtatt, legger føringer for NTFs arbeid på folkehelseområdet innen både fysisk, psykisk og sosial helse. Blant innsatsområdene som pekes ut, er at NTF skal jobbe for økte helsebegrunnede avgifter, spesielt på sukker, tobakk og syreholdige drikker. Dokumentet vektlegger også viktigheten av å begrense og/eller forby markedsføring av usunn mat og drikke samt kosmetisk behandling mot barn og unge under 18 år.

Det kom en rekke gode innspill og endringsforslag som redaksjonskomiteen jobbet videre med. Hovedsakelig gikk disse ut på språkmessige endringer, slik som at antitobakksarbeidet også bør inkludere andre nikotinprodukter og tobakkssurrogater. Samtlige delegater stemte for det endelige resultatet.

Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten

I diskusjonen rundt det tredje policydokumentet var det helt klart den foreslåtte utredningen av veiledet praksis/turnus, samt kjønnskvotering ved opptak til odontologistudiet som skapte mest engasjement. En rekke forslag til endringer og justeringer ble også her lagt frem fra talerstolen, og dette ga redaksjonskomiteen ytterlige arbeid med å sy sammen et revidert dokument. Det foreslåtte punktet om turnus ble til slutt fjernet, og dokumentet ble deretter vedtatt uten ytterligere diskusjon lørdag.

Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten

Det siste policydokumentet skal legge til rette for god og forsvarlig yrkesutøvelse som ivaretar pasientsikkerhet, etikk og tannlegenes faglige autonomi. Her var det kun enkelte mindre innspill til endringer, og dokumentet ble vedtatt uten mye diskusjon.

De endelige policydokumentene er publisert på NTFs nettsted under «Om NTF».