Høstmøte i Council of European Dentists (CED)

Harry-Samelikowitz 

Seniorrådgiver i NTF

Harry-Sam Selikowitz og Elisabeth Scarpello representerte Tannlegeforeningen på CEDs høstmøte i Brussel.

Foto: privat

CED har to årlige møter hvor man gjennomgår organisasjonens satsningsområder. Årets høstmøte ble holdt i Brussel i november, og NTF var representert med Elisabeth Scarpello og Harry-Sam Selikowitz. På agendaen sto blant annet hvordan man best kan drive med lobbyvirksomhet opp mot EU og nasjonale myndigheter, en resolusjon om prosedyrer for godkjenning av tannlegeutdanningen i land utenfor Europa, om hva man mener at fremtidens tannlege skal kunne og bør gjøre, og om odontologiske spesialiteter. Videre ble odontologiske materialer og medisinsk utstyr, antibiotikaresistens, e-helse og håndtering av avfall fra tannklinikker diskutert.

Et viktig politisk dokument som ble vedtatt var det om odontologiske materialer og medisinsk utstyr. Man er opptatt av å følge EUs regelverk for medisinsk utsyr, men dette har til dels vært uklart for tannleger. Gjennom dette dokumentet beskriver man hvordan tannleger bør forholde seg til denne viktige EU-forordningen. CED understeker her at tannleger forholder seg til dette som helsearbeidere, hvor pasienters sikkerhet er det sentrale. Gjennom EØS-avtalen har Norge det samme regelverket som EU-landene.

I Norge ble amalgam forbudt i 2008, men materialet brukes ennå i mange land i Europa. Minamata-konvensjonen om kvikksølv som ble ratifisert i 2017, sier at amalgam skal fases ned og EU kommisjonen planlegger at alt amalgam skal fases ut innen 2025. Allerede nå er det forbudt å legge amalgamfyllinger i melketenner, hos barn under 15 år og hos gravide og ammende kvinner. CED forsøker, sammen med andre internasjonale tannlegeorganisasjoner, å forlenge denne fristen.

Mandatet til arbeidsgruppen Oral Health ble også revidert og det ble blant annet satt økt søkelys på antibiotikaresistens, hvor den såkalte«En-helse-tilnærmingen» ble beskrevet (https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health). I tillegg ble det satt søkelys på kreft i munnhulen, folkehelse og forebyggende arbeid, sukker og sukkerholdige drikker.

Et viktig dokument som også ble vedtatt var om kjeveortopedi og kunstig intelligens (KI). Man er bekymret for at ved bruk av KI og det at «Do it yourself» / «direct to consumer» (DIY/DTC) blir aktivt promotert, kan skade pasientene. Her går utviklingen meget raskt og det er viktig at tannlegene er oppdatert.

Arbeidsgruppen som har ansvaret for pasientsikkerhet og infeksjonskontroll, har også håndtering av klinikkavfall som sitt mandat, og la fram et dokument om dette. NTF hadde på forhånd diskutert dokumentet og syntes det var godt. Dokumentet understreker at tannleger må være proaktive i forhold til utslipp og håndtering av avfall og at det fortløpende vil komme nye EU-lover om dette. I løpet av debatten viste det seg, som vi jo opplever en gang imellom, at selv om alle medlemmer av CED er tannlegeforeninger, er det til dels store variasjoner i hva vi mener, også i Europa. Miljø er svært viktig både på den nasjonale og internasjonale dagsordenen, men det var flere store tannlegeforeninger som syntes at dokumentet gikk for langt i å ta miljøhensyn på bekostning av tannlegevirksomheter, og diskusjonen ble utsatt til neste CED-møte.

Årets høstmøte i CED var nyttig å være med på. Temaer som er viktige for norske tannleger ble diskutert og vi ser igjen at NTF må være aktive på den internasjonale munnhelsearenaen.

Om CED

Council of European Dentists (CED) representerer over 340 000 tannleger over hele Europa gjennom 33 nasjonale tannlegeforeninger fra 31 europeiske land. CED ble opprettet i 1961 for å gi råd til EU-kommisjonen i spørsmål som angår tannhelsefaget, og har som mål å fremme høye standarder for oral helse og pasientsikkerhet, samt bidra i folkehelsearbeidet. CED taler de europeiske tannlegenes sak og man prøver å påvirke utformingen av EUs lovverk som kan få implikasjoner for europeiske tannleger. På grunn av at Norge ikke er medlem av EU, er NTF ikke fullt, men assosiert medlem av CED. Det vil si at vi har alle rettigheter og plikter, men kan ikke være medlem av CEDs styre eller leder for de eks arbeidsgruppene. CED har to årlige allmøter og sekretariatet er i Brussel. Den danske tannlegen Freddie Sloth-Lisbjerg er CEDs president.

For mer informasjon se www.cedentists.eu