Engasjerte representanter, og rare ting

Stort engasjement er hovedinntrykket etter NTFs representantskap 2023. Likeledes at det skjedde uventede ting, tatt i betrakting at saker hadde vært på høring lokalt og i spesialisforeningene samt NTF Student.

NTFs representantskap 2023 ble avviklet på Gardermoen 24. og 25. november, med 79 stemmeberettigede til stede. Representantskapet vedtok blant annet fire nye poliydokumenter, revisjon av etiske regler for NTF og arbeidsprogram for NTF for to år fremover.

Tekst:
Ellen BeateDyvi 
Foto:
TonjeCamacho 

Det ble også vedtatt nye regler for obligatorisk etterutdanning i NTF, som ble likere de eksisterende enn det var lagt opp til. Også lengden på representantskapsperioden og antall hovedstyremedlemmer forble uendret til tross for forslag om henholdsvis forlengelse og reduksjon.

Mest diskusjon om policydokumentene

Særlig policydokumentet om fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering ble mye debattert, både før og under møtet, og mange vesentlige endringsforslag ble bakt inn, før det kom til avstemning, og et bearbeidet dokument ble enstemmig vedtatt. Dokumentet Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid ble også mye diskutert, og enstemmig vedtatt, etter endringer som i all hovedsak dreide seg om språklige ting.

De i alt fire policydokumentene og diskusjonene rundt disse er mer omtalt i en annen sak i denne utgaven av Tidende, under Fra NTF.

NTFs representantskap 2023 testet ut en ny ordning med en gruppe de kalte redaksjonskomité, som vurderte og eventuelt innarbeidet i saksfremleggene, forslag som kom fra representantene under forhandlingene. Fra venstre: Gunnar Amundsen, Christian Pollock Fjellstad, Pernille Næsse, Linn Katariina Henriksen, Ralf Husebø og Silje Bach.

Få lot seg høre i forkant

Engasjementet i forkant av representantskapsmøtet var ellers ikke like stort som under selve møtet, hvis en skal dømme etter responsen på sakene som var sendt på høring til lokal- og spesialistforeningene og NTF Student i forkant av møtet.

Til forslaget om å utvide representantskapsperioden fra to til tre år kom det inn seks høringssvar fra NTFs lokalforeninger, ingen fra hverken spesialistforeningene eller NTF Student. De som ga høringsinnspill støttet eller hadde ikke innvendinger mot å utvide representantskapsperioden, selv om flere av høringssvarene tok til orde for ikke å utvide perioden for verv i lokalforeningene tilsvarende.

Etter en vurdering av høringsuttalelsene landet NTFs hovedstyre på et forslag om å innføre treårig representantskapsperiode med ledermøter i mellomårene, samtidig som de åpnet for kortere valgperioder i lokalforeningene.

Kristoffer Øvstetun fra Bergen Tannlegeforening var hyppig på talerstolen, og ble valgt til hovedstyremedlem i NTF.

I diskusjonen som fulgte fremleggingen av forslaget kom det alt annet enn støtte til saken. De fleste, som ikke hadde sagt noe i høringsrunden, mente at en utvidelse av perioden er en dårlig idé som svekker foreningsdemokratiet, og er uheldig i en tid da det skjer mye, samt gir mindre engasjement i medlemsmassen og mindre åpenhet og transparens.

Forslaget ble grundig nedstemt, med 88 prosent imot, og dermed blir det fortsatt toårige representantskapsperioder i NTF.

Ennå rarere ble det da forslaget om å redusere antall hovedstyremedlemmer fra ni til syv ble fremmet. Her var det også kommet seks svar til høringen, fra de samme lokalforeningene som i ovennevnte sak. Tre av lokalforeningene som lot seg høre støttet eller hadde ikke innvendinger mot forslaget mens tre gikk imot.

Kari-Mette Andersen, leder av Norsk Periodontistforening, var en av representantskapets ivrigste talere, og tok blant annet til orde for å utsette behandlingen av policydokumentet om fremtidens tannhelsetjeneste.

I diskusjonen som fulgte ble det foreslått å avvise forslaget. En slik mulighet finnes imidlertid ikke i NTFs foreningsdemokrati, les vedtekter. Flere støttet imidlertid forslaget. Vi avviser det, og håper vi aldri får se noe lignende igjen, var litt av gjennomgangsmelodien hos flere som tok ordet i saken.

Grunnen til at dette er rart er at ingen av disse sterke meningene kom til overflaten i høringsrunden.

Forslaget om å redusere antallet hovedstyremedlemmer fra ni til syv ble for øvrig enstemmig «avvist», det vil si vedtatt utsatt.

Da det kom til forslaget om å redusere antall medlemmer i henholdsvis NTFs kontrollkomité og NTFs redaksjonskomité gikk det bedre, for NTFs hovedstyre og deres forslag. Disse forslagene falt i bedre jord, og ble vedtatt. Noe av årsaken kan være at det både i saksfremleggingen og i den etterfølgende diskusjonen ble argumentert med at tiltakene innebærer besparelser for foreningen, noe som ikke ble nevneverdig vektlagt da de to forannevnte sakene ble lagt frem.

Obligatorisk etterutdanning forblir obligatorisk

Anne Kristine Solheim fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening mente forslaget om å redusere antallet hovedstyremedlemmer burde avvises. Solheim ble valgt inn i NTFs hovedstyre for perioden 2024-25.

NTFs hovedstyre la frem forslag om å gå bort fra kravet om etterutdanningstimer og erstatte obligatorisk etterutdanning med en ny ordning kalt dokumentert etterutdanning. Bakgrunnen for forslaget er at et stort antall NTF-medlemmer ikke har oppfylt timekravet, og at foreningen er rådvill når det gjelder hvordan dette skal sanksjoneres.

Flertallet av de som tok ordet i saken ønsket å opprettholde et tydelig krav om etterutdanningstimer og å fortsatt kalle det obligatorisk.

Hovedstyret endret sitt opprinnelige forslag og la frem et revidert dokument som fortsatt inneholder ordet «obligatorisk» i tittelen. Medlemmene plikter å følge kravet om 20 timer etterutdanning i året.

Regelendringene innebærer at NTF vil dokumentere etterutdanning gjennomført i regi av NTF sentralt og i lokal- og spesialistforeningene, samt et system, basert på tillit, der medlemmene selv registrerer kurs som er gjennomført andre steder. NTF vil kunne gjennomføre kontroller og be om dokumentasjon av gjennomført kursaktivitet.

I tillegg vil hovedstyret se på muligheten for å premiere de som oppfyller timekravet.

Det reviderte forslaget ble enstemmig vedtatt og reglene som gjelder fra 1. januar 2024 er publisert på NTFs nettsted.

NTFs generalsekretær, Morten Harry Rolstad, ble under representantskapet utnevnt til æresmedlem i foreningen. Rolstad går av som generalsekretær sommeren 2024, etter å ha vært ansatt i NTF siden 1987, som blant annet fagsjef og kommunikasjonssjef før han ble generalsekretær i 2016.

Nytt etisk regelverk

I denne saken var hovedstyrets forslag ute på høring i god tid før representantskapsmøtet, der fem lokal- og én spesialistforening lot seg høre.

Etter en kort diskusjonsrunde uten vesentlige endringsforslag ble de nye reglene enstemmig vedtatt, med umiddelbar ikrafttredelse.

Som følge var det nødvendig med vedtak om endringer i reglementet for lokalforeningenes klagenemder. Endringene dreier seg om at klagenemndene skal kunne gi råd og mekle i saker vedrørende brudd på NTFs etiske regler. Klagenemndene vil få opplæring og bistand fra NTFs etikk og sekretariatet.

NTFs arbeidsprogram 2024–2025

Nyvalgt ordførerkollegium: Gunnar Amundsen (ordfører) og Hege Myklebust (varaordfører).

Arbeidsprogrammet angir prioriteringer og satsingsområder for NTFs hovedstyre og sekretariat. Dokumentet peker på spesifikke oppgaver og målsetninger innen utdanning, undervisning og forskning, faglig kvalitet og kompetanseutvikling, e-helse, etikk, medlemsfordeler, folkehelsearbeid, miljø og bærekraft, internasjonalt arbeid samt nærings- og tariffpolitikk.

Representantskapsdiskusjonene førte til justeringer av innhold og ordlyd, da flere av endringsforslagene var innarbeidet før det endelige dokumentet ble vedtatt. Arbeidsprogrammet er publisert på NTFs nettsted under OM NTF.

Valg til sentrale verv

En av de siste sakene på NTFs representantskap er valg til sentrale verv i foreningen. Valgkomiteen, ved Mette Johansen, presenterte sin innstilling. I tillegg kom det benkeforslag til vervene som varaordfører (Hege Myklebust, Sunnmøre TF), visepresident (Linn Katariina Henriksen, Troms TF) og hovedstyremedlem (Stine Arnesen, Troms TF). Da sistnevnte, som var innstilt til NTFs redaksjonskomité, ble valgt til vara til NTFs hovedstyre kom det benkeforslag på John Magnus Nergård til redaksjonskomiteen. Resultatet av valgene ble slik:

NTFs hovedstyre:

President Heming Olsen-Bergem, Oslo TF

Visepresident Ralf Husebø, Rogaland TF

Styremedlem Linn Katariina Henriksen, Troms TF

Styremedlem Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF

Styremedlem Kristoffer Øvstetun, Bergen TF

Styremedlem Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF

Styremedlem Karen Knudsen Reinholtsen, Bergen TF

Styremedlem Terje Fredriksen, SNU

Styremedlem Farshad Alamdari, SF

1.Varamedlem Erland Furuseth Jensen, Oslo TF

2.Varamedlem Stine Arnesen, Troms TF (benkeforslag)

Linn Katariina Henriksen er i ettertid valgt som personlig vara for visepresidenten.

NTFs hovedstyre 2024-25: Fra venstre: Heming Olsen-Bergem (president), Anne Kristine Solheim, Terje Fredriksen, Stine Arnesen (vara), Karen Knudsen Reinholtsen, Linn Katariina Henriksen, Farshad Alamdari, Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Kristoffer Øvstetun, Ralf Husebø (visepresident).

Representantskapets ordførerkollegium:

Ordfører Gunnar Amundsen, Haugaland TF

Varaordfører Hege Myklebust, Sunnmøre TF (benkeforslag)

NTFs fag og etterutdanningsutvalg:

Leder Elisabet Jonsson, Nordland TF

Nestleder Jie Yuan Wu, Vestfold TF

Medlem Kristin Kolltveit, Buskerud TF

Medlem Martin Hoftvedt, Oslo TF

Vara Sofia Johansson, Oslo TF

NTFs etikkråd

Leder Line Pedersen, Nordland TF

Nestleder Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF

Medlem Leif-Henrik Olsen Sør-Trøndelag TF

Medlem Anne Rønneberg, Oslo TF

Medlem Ingjerd Strøm Hansen, Nordland TF (benkeforslag)

NTFs redaksjonskomité

Leder Malin Jonsson, Bergen TF

Nestleder Odd Bjørn Lutnæs, Sør-Trøndelag TF

Medlem Eli-Karin Bergheim, Sogn- og Fjordane TF

Vara John Magnus Nergård, Troms TF (benkeforslag)

NTFs kontrollkomité

Leder Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF

Nestleder Jørn Andre Jørgensen, Vestfold TF

Medlem Ellen Holmemo, Bergen TF

Vara Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF

NTFs sentrale ankenemd

Medlem Anne Marte F. Andersen, Østfold TF

Medlem Magne Granmar, Telemark TF

Varamedlem Stig Heistein, Oslo TF

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder Aleidis Løken, Oslo TF

Medlem Jon Tryggestad, Nordland TF

Medlem Eva Marie Ross, Oslo TF

Vara Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF

Vara Elsa Sundsvold, Troms TF

Vara Camilla Kringen Mæland, Haugaland TF

NTFs valgkomité

Leder Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF

Medlem Per Fredrik Valle, Telemark TF

Medlem Mette H.K. Johansen, Nordland TF

Medlem Marianne Horgen, Oslo TF

Medlem Hilde Nordgarden, Oslo TF

Revisor

PKF ReVisjon AS ble valgt som NTFs revisor for 2022 og 2023

Les mer om NTFs representantskapsmøte på www.tannlegeforeningen.no/representantskap