Utreder faglig merverdi ved sammenslåing

Tone Elise EngGalåen 

Vil en sammenslåing av det medisinske og det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) gi faglig merverdi? En arbeidsgruppe nedsatt av universitetsstyret skal se på fordeler og ulemper.

– Jeg er mer opptatt av samarbeid enn av samorganisering, sier dekan ved Det odontologiske fakultet ved UiO, Tiril Willumsen.

Foto: Ingar Storfjell OD/UiO.

– Jeg er mer opptatt av samarbeid enn av samorganisering, sier dekan ved Det odontologisk fakultet, Tiril Willumsen.

For tre år siden ble det konkludert med at en sammenslåing av de to fakultetsadministrasjonene var lite formålstjenlig. Nå har UiO-ledelsen vedtatt at en arbeidsgruppe skal utrede om en sammenslåing av de to fakultetene vil gi faglig merverdi for forskning, utdanning og innovasjon.

– Dette kom veldig brått på oss da det ble kommunisert fra ledelsen i vår. Som dekanat hadde vi gått til valg på at vi mente vi var best tjent med å forbli et eget fakultet, og det mener vi fortsatt. Fakultetsstyret vårt foreslo for universitets­styret å stanse pågående prosess og heller utrede mulig­hetene for et helsefaglig fakultet. Men universitetsstyret bestemte å følge UiO-ledelsens ønske om å utrede faglig merverdi for forskning, utdanning og innovasjon ved en eventuell sammenslåing.

Dette forholder vi oss til, og er nå mest opptatt av at vi skal ha en god og ryddig prosess der det odontologiske perspektivet kommer godt nok frem, sier Willumsen.

– Det er lett å tenke at en sammenslåing vil føre til et tettere tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene?

– Fremtiden er tverrfaglig både når det gjelder forskning og undervisning, men jeg er, som sagt, mer opptatt av samarbeid enn av samorganisering. Med tanke på hva som bør inngå i en tannleges curriculum i årene som kommer må vi samarbeide bredt. Pasientene kommer med stadig mer sammensatte problemstillinger, og tannlegens kompetanse vil i økende grad utfordres innenfor flere fagområder. Vi må derfor samarbeide med flere fagområder i fremtiden, men dette er ikke avhengig av samorganisering, sier Willumsen.

Må fremme det odontologiske perspektivet

– Hvordan har beskjeden om at en sammenslåing nå skal utredes blitt mottatt blant de ansatte ved Det odontologiske fakultet?

– Det at denne prosessen ble satt i gang så plutselig, og med lite informasjon, har utløst mange spekulasjoner og stor uro ved odontologisk fakultet. Muligheten for at det vil kommen en omfattende organisasjonsendring vil naturlig nok føre til at ansatte frykter for arbeidsplassen og/eller arbeidsoppgavene sine. Min opplevelse er at ledelsen ved universitet tar disse bekymringene på alvor. Sentralt Arbeidsmiljøutvalg ved UiO har besluttet at det skal gjøres en risikovurdering for arbeidsmiljøet i forbindelse med denne utredningsprosessen ved begge fakultetene. Det er viktig å huske på at det neste som nå skal skje ikke er en sammenslåing, men en utredning av mulig faglig merverdi ved en eventuell sammenslåing, sier Willumsen.

– Hvilke fordeler og ulemper ser du ved en eventuell sammenslåing?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om nå, annet enn at det er viktig at både fordeler og ulemper blir belyst i utredningen. Tilsvarende sammenslåinger er gjort mange andre steder, i de fleste tilfellene i form av helsefaglige fakulteter. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette ikke har vært fordelaktig for de odontologiske miljøene. For oss er det nå viktig å få med riktig kompetanse inn i arbeidsgruppa, og sikre at mandatet gir reelle mål for å kunne evaluere mereffekter av en sammenslåing, sier Willumsen.

Lik representasjon

– Det odontologiske perspektivet vil bli godt ivaretatt, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO.

Foto: Morten Kanne-Hansen/UiO.

Universitetsdirektør ved UiO, Arne Benjaminsen, sier det odontologiske perspektivet vil bli godt ivaretatt.

– Begge fakultetene vil være likt representert i arbeidsgruppa, uavhengig av størrelse. Det blir ingen forholds­messig representasjon, begge forskningsfeltene skal være representert på lik linje.

– Når vil arbeidsgruppa starte arbeidet?

– Vi skal ha et universitetsstyremøte i oktober da vi tenker å informere om status for gruppa og det videre arbeidet. Vi er opptatt av at prosessen rundt utredningen blir så ryddig og grundig som mulig, og vil bruke den tiden som er nødvendig, sier Benjaminsen.

– Hvorfor vil universitetsstyret utrede en mulig sammenslåing av det odontologiske og det medisinske fakultet?

– Vi ønsker å avklare om en sammenslåing vil styrke forsknings- og fagmiljøene ved de to fakultetene. Vi jobber hele tiden for at utdanning og forskning innen odontologi og medisin ved Universitetet i Oslo skal holde høy internasjonal kvalitet, og denne utredningen må ses i et slikt perspektiv. Vi er nå i gang med å nedsette en arbeids­gruppe bestående av representanter fra begge de berørte fakultetene og relevante fagressurser for øvrig, sier Benjaminsen.

Ville ha helsevitenskaplig fakultet

Ved Universitetet i Bergen ble Institutt for odontologi en del av Det medisinske fakultet da Det odontologiske og Det medisinske fakultet ble slått sammen i 2008. Etter sammenslåingen fikk fakultetet navnet Det medisinsk-odontologiske fakultet.

– Det var nok for å sukre pillen litt, sier Asgeir Bårdsen, leder for Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen.

I dag er navnet Det medisinske fakultet og det under­vises i blant annet odontologi, tannpleie, ernæring og farmasi ved siden av medisin.

– Navnet Det medisinsk-odontologiske fakultet ble sett på som ekskluderende for de andre disiplinene, og det ble besluttet et navneskifte. Vi var flere utenfor medisin som ønsket et navn som Det helsevitenskaplige fakultet eller Fakultet for helsevitenskap, uten at dette vant frem, sier Bårdsen.

– For odontologi har ikke sammenslåingen vært et løft, hverken for forskning eller utdanning. Vi blir helt klart marginalisert, sier leder ved odontologisk institutt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, Asgeir Bårdsen.

Foto: Kristin Aksnes.

Ikke et løft for odontologi

– På hvilken måte vil du si at sammenslåingen i 2008 har ført til faglig merverdi for forskning, utdanning og innovasjon?

– For odontologi sin del har ikke sammenslåingen vært et løft hverken for forskning eller utdanning.

Forskningen lider først og fremst under at vi ikke lenger har råderett over stipendiatstillingene våre, noe som er svært beklagelig. Vi har riktignok fått beholde noen stipendiatstillinger i odontologi. Men disse er ikke øremerket instituttet, og vi får heller ikke bruke dem strategisk. Innen undervisning har det vært fokus på bedre integrering i preklinikken, uten at det har ført til de store endringene. Når det gjelder innovasjon, har Det medisinske fakultet opprettet et eget senter for innovasjon (Eitri) som også odontologi drar nytte av. Senteret er av relativt ny dato og ikke noe som sammenslåingen i seg selv har gitt drahjelp til, sier Bårdsen.

Blir marginalisert

– Har sammenslåingen ført til et bedre tverrfaglig sam­arbeid mellom odontologi og medisin?

– Sammenslåingen har gjort det enklere å samarbeide, og flere forskningsmiljøer jobber godt på tvers av institutter på fakultetet. Samarbeid er likevel opp til hver og en av oss. Vi må søke ut og vise faget mot andre fag, finne nye vinklinger sammen med annen kompetanse. Alt dette er nødvendig for å kunne tilegne seg eksterne forskningsmidler. Etableringen av Alrek helseklynge har vært positivt og gir muligheter, men dette er ikke et direkte resultat av sammenslåingen, sier Bårdsen, som er bekymret over at odontologiske stilinger ved fakultetet minker i antall.

– Vitenskapelige stillinger øremerket odontologisk kompetanse blir ikke videreført etter at personer som ble overført fra det tidligere odontologiske fakultet til andre institutter, nå går av med pensjon. Vi har mistet to stillinger i oral mikrobiologi med teknikker, én stilling i oral patologi og én i farmakologi, i tillegg til stillinger i fagene anatomi og fysiologi. Vi blir her klart marginalisert, sier Bårdsen.