Intervju med leder av kontrollkomiteen

TonjeCamacho 

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

Blant NTFs mindre synlige utvalg og organer har vi kontrollkomiteen. De tildeles ikke taletid under landsmøtet, samler ikke medlemmene i årlige fora og har ikke spalter i Tidende. Likevel gjør de en viktig jobb. Medlemmene av komiteen velges av representantskapet annet hvert år – men hva driver de med i mellomtiden? Vi har tatt en prat med lederen av komiteen – Benedicte Heireth Jørgensen.

Hva er de viktigste oppgavene for komiteen?

Kontrollkomiteens medlemmer (Benedicte Heireth Jørgensen, Niklas Angelus, Sigrid Bruuse Lunding og Bernt Vidar Vagle) med NTFs generalsekretær Morten H. Rolstad, økonomisjef Cecilie Gjerdene og president Heming Olsen-Bergem. Ikke med på bildet: Jørn André Jørgensen.

Foto: Niklas Angelus.

Kontrollkomiteen har en viktig oppgave med å påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet blir fulgt opp, og at dette gjøres innenfor vedtatte økonomiske rammer. Dette betyr at vi skal ettergå Hovedstyrets arbeid gjennom året og være oppdatert på den økonomiske situasjonen til NTF. Som de fleste har fått med seg har nettopp de økonomiske forholdene variert mye på grunn av uforutsette hendelser i verden. Dette påvirker selvfølgelig mulighetene for hovedstyret og økonomiavdelingen til å planlegge og budsjettere for fremtiden.

Hvordan jobber dere i komiteen, og hva medfører et slikt verv?

Vi har hatt to møter i representantskapsperioden – en gang på nett og et fysisk møte i NTFs nye lokaler. Det er fint å møtes igjen. Vår dyktige sekretær Cecilie (økonomisjef) har på forhånd sendt ut sakspapirer. Vi får økonomiske halvårsrapporter, hovedstyrets beretninger, sakspapirer, protokoller, regnskapsoversikter og andre dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av NTFs virksomhet.

En av representantskapets viktige oppgaver er å vedta et arbeidsprogram som skal være hovedstyrets rettesnor gjennom de to årene som de velges for. Vi bruker dette dokumentet som et bakteppe for å se om hovedstyrets og sekretariatets aktivitet har grunnlag i foreningens vedtekter, regelverk og budsjett, og skal avgi rapport om dette til representantskapet i 2023.

Hva har vært de største utfordringene mens du har vært leder?

Jeg synes ikke det har vært noen store utfordringer så langt. Vi er en veldig fin sammensatt gruppe. Det som er betegnende for alle medlemmene er at vi har vært aktive i ulike deler av NTF. Vi har alle med oss mye foreningserfaring og jobber, eller har jobbet, i de ulike delene av tannhelsetjenesten. Vi er også spredt ut over det ganske land. Det er skikkelig bra!

Det som er utfordrende er de forhold som ingen kan påvirke, slik som pandemi, krig, usikkerhet i aksjemarkedet osv.

Hvordan oppleves det å være leder for komiteen?

Det er en god opplevelse. Jeg var lenge en del av hovedstyret og har med meg erfaring fra den tiden inn i min rolle som leder for kontrollkomiteen. Samtidig er det viktig at det føres kontroll med en så stor forening. Vi er en ressursrik forening, både med tanke på kapital og mennesker. Vår jobb er å påse at det fortsetter slik.

Har du noen oppfordringer til NTFs medlemmer?

Engasjer dere! Det er så viktig å bidra på alle plan. Det er utrolig givende og lærerikt. Begynn i lokalforeningen! Der er det masse fine kollegaer som kan bidra til å gjøre din arbeidshverdag mye bedre. Det er alltid så stor stas å møtes på lokale kurs, samlinger og representantskap.