Tannhelseutvalget kartlegger det private markedet:

Bidra med fakta – og påvirk egen fremtid

Tekst:
Ellen BeateDyvi 
Foto:
KristinAksnes 

Nå er det den enkelte tannlege og klinikks tur til å bidra til det regjeringsoppnevnte tannhelseutvalgets arbeid med å utforme fremtidens tannhelsetjeneste. Jo bedre faktagrunnlag utvalget får, jo riktigere konklusjoner og anbefalinger vil de komme med, sier analysebyrået Vista Analyse AS som har fått i oppdrag å kartlegge markedsstruktur og priser i det private tannlegemarkedet. Tannpleiere og Den offentlige tannhelsetjenesten, som også yter tjenester i det private markedet, mottar en tilpasset versjon av undersøkelsen.

Mari Brekke Holden (t.v.) og Dag Morten Dalen (t.h.) utgjør sammen med prosjektleder Ingeborg Rasmussen (ikke med på bildet) teamet i Vista Analyse som skal gjennomføre undersøkelsen av tilbudet i den private tannhelsetjenesten. Professor i samfunnsodontologi Jostein Grytten (i midten) bistår Vista Analyse i utformingen av undersøkelsen.

Vista Analyse AS er i konkurranse med seks andre tilbydere valgt til å gjennomføre en undersøkelse av tilbudet i den private tannhelsetjenesten i Norge. Undersøkelsen er en bestilling fra tannhelseutvalget som er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, der blant andre NTFs president Heming Olsen-Bergem er medlem. Vista Analyse har lang erfaring med oppdrag for helsesektoren. De evaluerte fastlegeordningen sammen med EY i 2019 på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har utført flere analyseoppdrag for Norsk Sykepleierforbund.

Mange blir spurt, alle bør svare

Undersøkelsen om tannhelsetjenesten sendes ut på e-post fredag 14. april.

– Vi kommer til å sende undersøkelsen til alle klinikkene vi har e-postadresser til, og ber om at undersøkelsen videresendes til et spesifikt utvalg tannleger på klinikken, blant annet basert på spesialisering og ansiennitet. Det er viktig for oss at de utvalgte som får undersøkelsen svarer. Vi trenger, som i alle undersøkelser, svar fra så mange som mulig for at undersøkelsen skal gi et mest mulig riktig bilde, sier samfunnsøkonom Mari Brekke Holden i Vista Analyse.

– For tannlegene vil det være av stor betydning at flest mulig deltar i undersøkelsen. Å delta innebærer å gjøre en innsats både for seg selv og for fellesskapet. Dette er også den eneste muligheten tannlegene har til å gi utvalget et faktagrunnlag. Tannhelseutvalget vil trekke konklusjoner og gi anbefalinger om utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste på bakgrunn av svarene vi får i denne undersøkelsen. Tannlegene, som skal leve med det utvalget kommer til, er altså også selve kilden til informasjonen utvalget skal basere sine anbefalinger på, så her gjelder det å delta slik at utvalgets anbefalinger blir tilpasset det som er virkeligheten i det private tannlegemarkedet, presiserer Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi og partner i Vista Analyse.

Tannleger kvalitetssikrer undersøkelsen

– For den private delen av tannlegevirksomheten er det fortsatt mye som mangler når det gjelder informasjon, så dette er det viktig at tannlegene svarer på, ikke minst for tannlegene selv, gjentar og understreker professor i samfunnsodontologi, Jostein Grytten, som bistår Vista Analyse i utformingen av undersøkelsen.

– Det er i tillegg flere tannleger med bred erfaring og kunnskap om både nærings- og samfunnsspørsmål som er med i arbeidet med å utforme og kvalitetssikre spørsmålene, for å sikre at de er relevante for tannlegene og egnet til å gi den informasjonen tannhelseutvalget trenger. Undersøkelsen har også en bredt sammensatt referansegruppe, der blant andre Den norske tannlegeforening er representert.

– Hva vil dere spørre tannlegene om?

– Vi vil blant annet spørre om klinikkens størrelse, om den er en del av en kjede eller ikke, og om priser på utvalgte undersøkelser og behandlinger. Det vil være tidsbesparende å ha Opus eller tilsvarende system tilgjengelig når en skal svare på undersøkelsen. For å kunne gi et godt og bredt faktagrunnlag stilles det mange spørsmål, selv om vi har gjort det vi kan for å begrense antallet spørsmål til det nødvendigste, sier Holden, som også understreker at undersøkelsen er hundre prosent anonym. Det er kun aggregerte opplysninger som går videre fra Vista Analyse til oppdragsgiver.

Om tannhelseutvalget

Regjeringen oppnevnte 12. august 2022 et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Utvalget skal levere sin endelige rapport innen utgangen av juni 2024.